С европейски средства оборудват стоматологични кабинети в Тервел

С финансовата подкрепа на Местната инициативна група „Тервел-Крушари“ два дентални кабинета в гр. Тервел, които ще бъдат оборудвани с нови и съвременни стоматологични машини. Проектите са на обща стойност 217 964 лв., от които 152 387 лв. или 70% са осигурени от  Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Тервел-Крушари“, по подмярка 6.4. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности". Одобрените кандидати ще вложат собствени средства в размер на общо 65 577 лв.

До юни тази година ще приключат дейностите по проект „Развитие и подкрепа в сферата на денталната медицина на територията на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ“. С осигуреното финансиране ще бъде закупено зъболекарско оборудване, състоящо се от интраорален скенер, фрезовъчна машина за сухо фрезоване, аспирационен модул, компресор CAD CAМ, 3D принтер и софтуерен пакет за моделаж.

Проектът Закупуване на оборудване за стоматологичен кабинет в гр. Тервел“, който стартира в началото на февруари 2023 г., предвижда закупуване на специализирано медицинско оборудване и стартиране на дентална практика в гр. Тервел. Новият кабинет ще разполага с стоматологичен стол, компресор аспирационна система, автоклав, дестилатор, ендомотор, имплантологичен апарат, рентген и скенер. Чрез закупеното оборудване ще се осигури лечение на основни дегенеративни промени на дъвкателната система и поставяне на зъбни импланти. Проектните дейности трябва да приключат до февруари 2025 г.

С изпълнението на двата обществено значими проекта ще се подобри и повиши качеството на предоставяните стоматологични услуги на територията на общините Тервел и Крушари.

 

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.  

 

Областен информационен център – Добрич

Тел.: 058 602 758

E-mail: oic_dobrich@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/oic.dobrch/

Viber канал: https://bit.ly/3VWQbUQ

YouTube канал: ОИЦ Добрич

www.eufunds.bg