#ОИЦ-Добрич #ПРСР #ЕС

По 48 895 лв. ще получат безвъзмездно 6 млади земеделски стопани от област Добрич. Общата подкрепа възлиза на 293 370 лв. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., по приема 2022 г. по процедура BG06RDNP001-6.011 подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“.

Одобрените млади производители ще развиват стопанствата си предимно в сектор „Плодове и зеленчуци“ на територията на общините Тервел, Балчик, Каварна и Генерал Тошево.

Новият проект BG06RDNP001-19.607-0001-C01 „Еко-кошница, моля!“ обединява три български  и  пет словенски местни инициативни групи (МИГ). Партньори от българска страна са МИГ „Тунджа“ (водещ партньор), МИГ „Елхово-Болярово“ и МИГ „Балчик-Генерал Тошево“. Словенски партньори са МИГ „Горна Савиня и долината Шалек“, МИГ „От Похорие до Бохор“, МИГ „Обстолие в Козянско“, МИГ „Разноликост подежеля“ и МИГ „Сподние Савинские долине“.

С финансовата подкрепа на Местната инициативна група „Тервел-Крушари“ два дентални кабинета в гр. Тервел, които ще бъдат оборудвани с нови и съвременни стоматологични машини. Проектите са на обща стойност 217 964 лв., от които 152 387 лв. или 70% са осигурени от  Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Тервел-Крушари“, по подмярка 6.4. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности".

Земеделските стопани ще бъдат безвъзмездно финансирани с по 29 337 лв., като общата подкрепа е в размер на 1 261 491 лв. по последният прием на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

По проект “Доставка на мобилни сценични подиуми за културни мероприятия с цел развитие и усъвършенстване на фестивалния туризъм в община Балчик“, Община Балчик ще закупи три броя мобилни сценични подиуми, озвучаване и осветление за ежегодно провежданите културни събития в селата Оброчище, Стражица и Гурково на обща стойност 57 301 лв. Средствата са изцяло безвъзмездна подкрепа и са осигурени от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Стратегията за ВОМР на Местната инициативна група „Балчик-Генерал Тошево“

Местната инициативна група „Балчик-Генерал Тошево“ стартира втори прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.683 - МИГ Балчик – Генерал Тошево - Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Балчик-Генерал Тошево“. Бюджета на мярката, след първи прием е 184 533,62 лв., осигурени от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

С европейски средства, фирма от гр. Тервел ще оборудва киносалон в града, ще предоставя мобилни услуги тип "Пътуващо кино" и ще озвучава събития в зали и на открито на територията на общините Тервел и Крушари.

Одобрени са проектите на четири Местни инициативни групи за разработването на Стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за периода 2023-2027 г. Това са Сдруженията с нестопанска цел „Добричка“, Балчик-Генерал Тошево“, Тервел-Крушари“ и новата „Каварна-Шабла“.

Експертите от Областен информационен център-Добрич проведоха информационни срещи в с. Кранево, община Балчик и с. Дъбовик, община Генерал Тошево, на които представиха актуалните и предстоящи възможности за финансиране на проекти по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. По време срещите, състояли се на 24 и 28 юни 2022 г., екипът на центъра акцентира върху допустимите дейности и разходи, както и начина на кандидатстване чрез системата ИСУН 2020.

Местната инициативна група „Балчик-Генерал Тошево“ стартира прием на проектни предложение по мярка  4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, чиято цел е да подкрепи повишаване на конкурентоспособността на земеделието на територията на общините Балчик и Генерал Тошево.