#ОИЦ-Добрич #ПРСР #ЕС

Местната инициативна група „Добричка“ (МИГ „Добричка“) стартира първи прием на проектни предложения по подмярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Ще се подпомогнат проекти, насочени към установяването и развитието на неселскостопански дейности, които водят до създаване и утвърждаване на продукт, базиран на местни ресурси и/или иновация, развитие на услуги, развитие на туризъм, стабилност за малкия бизнес и създаване на нови работни места.