43 малки стопанства област Добрич получават европейска помощ за развитие

Земеделските стопани ще бъдат безвъзмездно финансирани с по 29 337 лв., като общата подкрепа е в размер на 1 261 491 лв. по последният прием на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

С 14 проекта са земеделските стопани от община Добричка, следвани от общините Тервел, Генерал Тошево и Балчик с по 7 проекта. От община Каварна договори за финансиране са подписали 6 земеделски производители и по 1 одобрен проект от общините град Добрич и Крушари.

31 от одобрените земеделски производители отглеждат пчели и ще вложат средствата в увеличаване броя на отглежданите пчелни семейства, закупуване на машини, съоръжения и оборудване за нуждите на пчелина, предпазни средства, специализирано работно облекло и др. От секторите „Плодове и зеленчуци“, „Етеричномаслени култури“ и „Зърнено-житни култури“ общо 12 земеделски стопани ще увеличат обработваемите площи, ще подобрят механизацията на стопанството, ще осигурят лични предпазни средства и специализирано работно облекло. Животновъд от община Добричка ще увеличи броя на животните и ще закупи оборудване.

След изпълнението на одобрените бизнес планове, 43 малки стопанства от област Добрич ще бъдат разширени, модернизирани и технологично обновени. Това ще доведе до повишаване на икономическата им жизнеспособност и устойчивост, ефективно използване на ресурсите, вкл. прецизно и интелигентно земеделие, както и ще допринесе за опазването на околната среда и адаптацията им към климатичните промени.

 

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.  

 

Областен информационен център – Добрич

Тел.: 058 602 758

E-mail: oic_dobrich@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/oic.dobrch/

Viber канал: https://bit.ly/3VWQbUQ

YouTube канал: ОИЦ Добрич

www.eufunds.bg