Публикуван е за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР”

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Указания за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия (финансов план) по процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за  бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР”. Процедурата цели подобряване и укрепване капацитета на бенефициентите по ОПРР, с цел успешно изпълнение на политиките, подкрепяни от Програма за развитие на регионите.

Коментари и предложения по проекта на Насоки за кандидатстване и пакета документи могат да бъдат изпращани до УО на ОПРР на електронен адрес: oprd@mrrb.government.bg в срок до 27.03.2023 г. включително.

Пакетът с документи и проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за  бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР” е публикуван в приложения rar и на сайта на ОПРР/ ПРР 2021-2027 - www.bgregio.eu

 

 

Файлови документи
Attachment Size
paket_s_docum_proekt_Nasoki 9.52 MB

Таг