OPRG

Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г  (ОПРР 2014-2020) публикува процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP001-4.002 „Регионална здравна инфраструктура- 2“ по Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на Оперативна

Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.003 „Борба с COVID 19“

Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура

BG16RFOP001-4.003 „Борба с COVID 19“

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19:00 часа на 29.05.2020 г.

Публикувано е изменение на Насоки за кандидатстване по процедура

BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България”

 

ИТРС са достъпни на официалната страница на МРРБ и www.strategy.bg.

Проектите на  Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г. са публикувани за обществено обсъждане

Предложения и коментари могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 13.03.2020 г. (включително)

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява за публично обсъждане изменение на процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”  по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура