OPRG

Процедурата ще се изпълнява от Фонд „Сигурност на електроенергийната система (SAFE)

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува Насоки за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-10.001 „Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка прилагана от Фонд „Сигурност на еле

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Указания за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия (финансов план) по процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за  бенефициентите по ОПРР за

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване и приложенията към тях по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за

Със Заповед № РД-02-14-357/ 14.04.2021 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство, г-жа Петя Аврамова за Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Публикувана е актуална информация за сключените договори по процедура BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Одобреният работен проект на новата програма е изпратен за консултации с Европейската комисия на 26.01.2021 г. Програмата за развитие на регионите ще разполага с ресурс в размер на над 6,83 млрд. лв., от които 3 048 884 712 лв.

Актуализацията на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 година е приета с Решение № 306 на Министерския съвет от 07 май 2020 г. (обн. ДВ. Бр.42 от 12 май).