OPRG

Актуализацията на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 година е приета с Решение № 306 на Министерския съвет от 07 май 2020 г. (обн. ДВ. Бр.42 от 12 май).

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище” по приоритетна ос 3 „Регионална образователна ин

УО на ОПРР организира дистанционни обучения по новообявените процедури на 27 и 28 април 2020 г. чрез система за видеоконферентна връзка

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ще проведе онлайн обучения на 27 и 28 април 2020 г. за бенефициентите по новообявени и изменени Насоки за кандидатстване.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“ по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност” по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Намалява се общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“

Намалява се общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“

Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.003 „Борба с COVID 19“

Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура

BG16RFOP001-4.003 „Борба с COVID 19“