Публикувани са заповеди за определяне на РУО на ОПРР и НК на Фонд „Солидарност“ на ЕС за България

Със Заповед № РД-02-14-357/ 14.04.2021 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство, г-жа Петя Аврамова за Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е определена г-жа Цветелина Атанасова – заместник главен директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“.  Горецитираната заповед отменя Заповед № РД-02-36-1179 от 26.09.2018 г., изм. със Заповед № РД-02-36-265/19.02.2021 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Г-жа Цветелина Атанасова е определена и за Национален координатор на помощта от Фонд „Солидарност“ на ЕС със Заповед № РД-02-14-356/14.04.2021 г. на Mинистъра на регионалното развитие и благоустройството, която отменя Заповед № РД-02-36-1196/28.09.2018 г.

Заповед  № РД-02-14-357/ 14.04.2021 г. за РУО на ОПРР

- Заповед №РД-02-14-356/ 14.04.2021 г. за НК на Фонд "Солидарност" на ЕС

 

 

Таг