Новини

Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г  (ОПРР 2014-2020) публикува процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP001-4.002 „Регионална здравна инфраструктура- 2“ по Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на Оперативна

Намалява се общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“

Намалява се общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“

Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.003 „Борба с COVID 19“

Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура

BG16RFOP001-4.003 „Борба с COVID 19“

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19:00 часа на 29.05.2020 г.

Публикувано е изменение на Насоки за кандидатстване по процедура

BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България”

 

ИТРС са достъпни на официалната страница на МРРБ и www.strategy.bg.

Проектите на  Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г. са публикувани за обществено обсъждане

Срокът за кандидатстване по процедурата е удължен

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони - 3” по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“

Срокът за кандидатстване е удължен

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктур

Указанията са в сила до приключване на извънредната ситуация

Във връзка с въведеното извънредно положение на територията на страната, Управляващият орган на Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 дава Указания за периода до приключване на извънредната ситуация, свързани с условията за кандидатстване и оценка

Предложения и коментари могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 24.03.2020 г. (включително)

Публично обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност”