Новини

На интернет страницата на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. са публикувани актуализирани Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014

Изменени са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение на процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г

Събитието ще се проведе на 16 май 2022 г. от 11,00 ч., в Парк хотел „Кюстендил“

Г-жа Деляна Иванова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., ще даде начало на информационната кампания за представяне на новия подход в регионалното и трансграничн

До 23 май 2022 г. местните власти в България, имат възможност да кандидатстват с проектни предложения, които отговарят на условията за финансиране на национално и европейски ниво.

Разрешаването на сериозното предизвикателство, свързано с увеличените цени на строителните материали и суровините беше една от основните теми по време на Годишната среща за преглед на изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Карта на регионите ще показва необходимата инфраструктура в тях

„Над 94% от ресурса на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) е договорен. Сумата е 2,96 млрд. лв. Реално разплатените средства са 67% или 2,109 млрд.