Новини

Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-8.004 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА АПИ” по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Средствата са заявени за индексация по 57 договора и с тях ще бъде подпомогнато завършването на проекти във всички приоритетни области по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, обясни г-жа Десислава Георгиева, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и Ръководите

3,6 млрд. лева за проекти на общини и бенефициентите на ПРР 2021-2027

Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ в МРРБ получи одобрение от Европейската комисия на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. С предвидените средства в размер на над 3,6 млрд. лв. може да стартира реализацията на:

Управляващият орган изпрати финален вариант на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и националния бюджет, за окончателно одобрение от Европейската комисия.

Фотоконкурсът ще продължи до 6 декември 2022 г., включително

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява фотоконкурс на тема „ОПРР обновява и вдъхновява – покажи ни най-добрите обекти от твоя град“.