Новини

Проектът е за изграждане на Център за съвременно изкуство и Библиотека в Бургас

Българският проект „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно- образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

В рамките на кампанията са представени снимки и информация от подбрани 50 обекта по проекти, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. от цялата страна.

С Решение № C(2023) 8151 final от 23.11.2023 г. Европейската комисия одобри версия 10.2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., с което се осигурява финансов ресурс в размер на близо 89 млн.

На основание разпоредбите на чл. 26 на ПМС № 23 от 13.02.2023 г., Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР) публикува, одобрената от Комитета за наблюдение на програмата, Индикативна годишна работна програма на ПРР за 2024 г.

Очаква се в началото на следващата година да стартира приемът на конкретни проекти по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Очаква се в началото на следващата година да стартира приемът на конкретни проекти по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР), които са от ключово значение за стартиране на инвестициите за развитие на населените места в страната и подкрепата на местните власти, и общности.

Процедурата ще се изпълнява от Фонд „Сигурност на електроенергийната система (SAFE)

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува Насоки за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-10.001 „Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка прилагана от Фонд „Сигурност на еле

Честваме Световния ден на градовете: Изграждане на устойчиво градско бъдеще