Новини

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува  Решение РД-02-36-964/30.07.2021 г. за изменение на Решение РД-02-36-1134/31.07.2020 г., изменено с Решение РД-02-36-430/22.03.2021 г.

Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“, чрез които се изменя срока за кандида

Със Заповед № РД-02-14-470/ 26.05.2021 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, г-жа Виолета Комитова, за Ръководител на Управляващия орган (РУО) на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Нов проект (от м. април 2021 г.) на „Програма за развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. с отразени коментари на Европейската комисия

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува за кандидатстване Насоки и приложенията към тях по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони

С Решение № C(2020) 2778 final от 15.04.2021 г. Европейската комисия одобри версия 8.0 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР). Последните изменения предвиждат включването на 129,3 млн. лв.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване и приложенията към тях по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за