Новини

Публикуван е проект на изменени Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020“

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение в пакета документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020“, както следва:

 

 

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 актуализира Системите си за управление и контрол и в тази връзка публикува Инструкцията за определяне на структурата и състава на Междинните звена (МЗ) и Вътрешните детайлни правила за работа на оценителни комисии за о

Приключи оценката на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ по приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1488/19.11.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0005 „Нови възможности за възрастни и хора с увреждания в община Враца“, с бенефициент община Враца

Публикувано е Решение № РД-02-36-1488/19.11.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0005 „Нови възможности за възрастни и хора с увреждания в община Враца“, с бенефициент община Враца