Новини

Коментари и предложения по проекта на изменение на ИГРП могат да бъдат представени в срок до 31 декември 2019 г.

Публикуван е проект на изменение на Индикативната годишна работна програма /ИГРП/ за 2020 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020, уведомява своите бенефициенти и партньори относно преместването на своята дейност в нов офис  на адрес:

гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 8 и ет. 9, считано от 19 декември 2019 година.

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014 – 2020 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява за публично обсъждане изменение на процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфрас

ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 разширява възможностите за саниране на многофамилни жилищни сгради в по-малките населени места.
Отпада ограничението за финансиране само на сгради с до 35 самостоятелни обекта

ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 разширява възможностите за саниране на многофамилни жилищни сгради в по-малките населени места

Отпада ограничението за финансиране само на сгради с до 35 самостоятелни обекта

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 публикува ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие", с актуална информация към 08.11.2019 г.

С атрактивен 3D mapping в центъра на София Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще покаже как променя населените места в страната с европейското финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Прилагане на електронен документооборот по отношение на входящата и изходяща кореспонденция на Управляващия орган чрез деловодна система АКСТЪР и ИСУН 2020

В съответствие с влязлата в сила от 10.10.2019 г. нова разпоредба на чл. 18а от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 (УО на ОПРР) изпълни всички условия за преминаване на обмен на документи и кореспонденция изцяло електронно.