Новини

Община Бургас ще извърши консервационно-реставрационни дейности в сградата на Етнографския музей и ще изгради „улица на занаятите“ в прилежащото ѝ дворно пространство с финансиране по управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Оперативна програма „Региони в расте

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (УО на ОПРР) одобри допълнения към Инструкцията за определяне на структурата и състава на Междинните звена по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

Във връзка с напредване на процеса по програмиране на програмния период 2021-2027 г. и подготовката на финална версия на Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021-2027 за официално изпращане до Европейската комисия (ЕК), както и на основание чл. 14, ал.

На 14 януари 2021 г. чрез видеоконферентна връзка се проведе Осемнадесето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г.

Документите са част от пакета за новия програмен период 2021-2027 г.

Във връзка с реализацията на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР) 2021-2027 и за изпълнение на функциите на териториалните органи по програмата е разработен пакет документи, включващ Указания, Инструкции, Правила и образци на документи за работа през новия програмен период.

Одобрен е третият (актуализиран) проект на новата "Програма за развитие на регионите" за периода 2021-2027 г., който е изпратен за консултации с ЕК на 26.01.2021 г.