Новини

Изменени са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение на процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г

Събитието ще се проведе на 16 май 2022 г. от 11,00 ч., в Парк хотел „Кюстендил“

Г-жа Деляна Иванова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., ще даде начало на информационната кампания за представяне на новия подход в регионалното и трансграничн

До 23 май 2022 г. местните власти в България, имат възможност да кандидатстват с проектни предложения, които отговарят на условията за финансиране на национално и европейски ниво.

Разрешаването на сериозното предизвикателство, свързано с увеличените цени на строителните материали и суровините беше една от основните теми по време на Годишната среща за преглед на изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Карта на регионите ще показва необходимата инфраструктура в тях

„Над 94% от ресурса на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) е договорен. Сумата е 2,96 млрд. лв. Реално разплатените средства са 67% или 2,109 млрд.

Заместник- министърът на МРРБ, г-жа Деляна Иванова ще организира и ръководи дейността на Управляващия орган на ОПРР, и ще отговаря за всички административни процеси, свързани с изпълнението и напредъка на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

С участието на кметове, областни управители, представители на бизнеса, НПО и граждани в Центъра за съвременно изкуство и библиотека в Бургас на 03.12.2021г. се проведе Годишното информационно събитие на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2021 г.