Новини

с актуална информация към 04.07.2019 год.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 публикува ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие", с актуална информация към 04.07.2019 г.

с актуална информация към 10.06.2019 год.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 публикува ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие", с актуална информация към 10.06.2019 г.

Обновени са всички училища и детски градини в града

44 млн. от ОП „Региони в растеж“ се инвестират в Габрово до 2020 г.

Обновени са всички училища и детски градини в града

 

В Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 бяха получени запитвания относно възможностите за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции” с обекти недвижими археологически културни ценности, държавна собственост, които

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 публикува ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие", с актуална информация към 28.05.2019 год.

Проектът на Община Видин „Реставрация и адаптация на синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“ е одобрен за финансиране в рамките на Приоритетна ос 6 на ОПРР

   Одобрен е първият проект с комбинирано финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) за „Реставрация и адаптация на синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“, който ще получи подкрепа чрез безвъзмездна финансова помощ и финансови инструменти (кредит).

с актуална информация към 13.05.2019 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 публикува ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие", с актуална информация към 13.05.2019 год.