Новини

Със заповед на министър-председателя Стефан Янев от 19.10.2021 г. г-жа Нина Стоименова е назначена за заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. 

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“  2014-2020 – Захари Христов, подписа на 15.09.2021г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува  Решение РД-02-36-964/30.07.2021 г. за изменение на Решение РД-02-36-1134/31.07.2020 г., изменено с Решение РД-02-36-430/22.03.2021 г.

Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“, чрез които се изменя срока за кандида

Със Заповед № РД-02-14-470/ 26.05.2021 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, г-жа Виолета Комитова, за Ръководител на Управляващия орган (РУО) на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Нов проект (от м. април 2021 г.) на „Програма за развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. с отразени коментари на Европейската комисия

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува за кандидатстване Насоки и приложенията към тях по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони