Новини

Пакетът с документи може да бъде намерен в меню „Изпълнение на договори“ на www.bgregio.eu

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 актуализира Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020, Инструкцията за бенефициенти по ОПРР 2014-2020 относно отчитане на договорите за предостав

На 8 септември 2020 г. чрез видеоконферентна връзка се проведе Седемнадесето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г.

В изпълнение на чл. 31 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР), приет с Постановление № 183 от 4 август 2020 г. на Министерския съвет и във връзка с т.

Втора покана за участие в избора на представители на икономическия сектор и на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да бъдат включени в състава на Регионален съвет за развитие на Североизточен регион за планиране от ниво 2