Новини

                Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014 – 2020 г. публикува Индикативна годишна работна програма за 2021 г.

                В ИГРП за 2021 г. са предвидени 2 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП):

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение в Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.