2021-2027

На 17.06.2022 г. в хотел „Интерконтинентал“, гр. София, се проведе пето заседание на Тематичната работна група за разработване на Програмата за развитие на регионите за периода 2021-2027 г.

Състав на Тематичната работна група за разработване на Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г.

Публикувана е Заповед № РД-02-36-560/ 01.06.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на поименния състав на Тематичната работна група за разработване на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Нов проект (от м. октомври 2021 г.) на Програма за развитие на регионите за периода 2021-2027 г. с отразени коментари на Европейската комисия
Актуализиран през 2021 г. социално-икономически анализ на районите в България

Актуализиран през 2021 г. социално-икономически анализ на районите в България.

Нов проект (от м. април 2021 г.) на „Програма за развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. с отразени коментари на Европейската комисия

Във връзка с напредване на процеса по програмиране на програмния период 2021-2027 г. и подготовката на финална версия на Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021-2027 за официално изпращане до Европейската комисия (ЕК), както и на основание чл. 14, ал.

Одобреният работен проект на новата програма е изпратен за консултации с Европейската комисия на 26.01.2021 г. Програмата за развитие на регионите ще разполага с ресурс в размер на над 6,83 млрд. лв., от които 3 048 884 712 лв.

На 20.01.2021 г. чрез видеоконферентна връзка се проведе четвъртото заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на новата „Програма за развитие на регионите“ 2021-2027 г.