2021-2027

Утвърдено е изменение на Методическите насоки за разработване и прилагане на ИПГВР 2014-2020 г.

Със Заповед № РД-02-36-340 от 13.03.2019 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са изменени Методическите насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) за периода 2014-2020 г.
Основните промени са: