2021-2027

В резултат от изпълнението на договор, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Национален център за териториално развитие ЕАД (НЦТР), е приет етап втори на разработения Социално-икономически анализ на районите в Република България.

Със Заповед № РД-02-36-701 от 04.06.2019 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени Методически указания за разработване и прилагане на областни стратегии за развитие (ОСР) за периода 2021-2027 г.

В резултат от изпълнението на Договор № РД-02-37-76/30.07.2018Г., сключен между Министерство на регионалното развитие и благоусторйството (МРРБ) и Национален център за териториално развитие ЕАД (НЦТР), е разработен Социално-икономически анализ на районите в Република България с основна цел да пос

Утвърдено е изменение на Методическите насоки за разработване и прилагане на ИПГВР 2014-2020 г.

Със Заповед № РД-02-36-340 от 13.03.2019 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са изменени Методическите насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) за периода 2014-2020 г.
Основните промени са: