Указания за изпълнение

Указанията са на основание индексиране на разходите по договори, сключени по ОПРР 2014-2020 г., при условията на ЗОП, при инфлационни процеси

Съгласно Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методиката), приета с ПМС № 290 от 27 септември 2022 г., обн. ДВ бр.

Последна промяна: 26 август 2022 г.

Последна промяна: 22 август 2017 г.