Обща информация за ОПРР 2014-2020

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020) е интегрирана оперативна програма, финансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от държавния бюджет на Република България, насочена към регионалното развитие и към постигане на целите на градската политика в България.

ОПРР е разработена, за да подпомогне по-балансираното и устойчивото развитие на българските градове. Финансовата подкрепа по ОПРР е необходима, за да се преодолеят различията в развитието на регионите, как то и да се овладеят негативните миграционни процеси към София и големите градове, водещи до обезлюдяване на големи части от България. Инвестициите от страна на ОПРР в градовете ще подпомогнат преодоляването на големите различия в страната, както и използването на потенциала на територията с цел финансиране на конкретни нужди и проблеми.

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. e с общ бюджет от 3 млрд. леваевропейско и национално съфинансиране.

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. подкрепя реформите в няколко ключови сектора, свързани с устойчивото и балансирано регионално развитие на България до 2023 г. ОПРР финансира проекти в областта на регионалното развитие, образованието, здравеопазването, социалната политика и транспортната достъпност.

Програмата е ориентирана към създаване на растеж и заетост в регионите чрез мерките за градско развитие, регионален туризъм и новите финансови инструменти. Специално внимание е обърнато на енергийната ефективност в опорните центрове в периферните райони, съгласно националния полицентричен модел за развитие, формулиран в Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.

Програмата предлага нови за страната подходи за изпълнение, основаващи се на научените уроци от предходния програмен период. Запазени и надградени са добрите примери и практики.

ОПРР 2014-2020 г. подпомага развитието на полицентрична териториална система от една страна, а от друга – териториалното измерение на секторните политики от регионално значение.

В този смисъл, основният приоритет на оперативната програма се фокусира върху нуждите и потенциала за развитие от местно значение, идентифицирани в рамките на градските стратегии – Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие.

Секторните приоритетни оси на оперативната програма отчитат териториалното измерение на секторните приоритети от Споразумението за партньорство, които допринасят за устойчиво регионално развитие. Секторните приоритети като регионална образователна, здравна и социална инфраструктура, регионален туризъм и регионална пътна инфраструктура не са ограничени до специфични групи територии и покриват цялата територия на страната поради тяхната по висока значимост – регионална или национална. 

ОПРР 2014-2020 има 8 приоритетни оси, както следва:

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ (общ бюджет – 840,4 млн. евро). По приоритетната ос се финансират проекти от Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, насочени към енергийна ефективност в жилищни, в административни сгради и в студентски общежития, подобряване на градската среда и на зоните с потенциал за икономическо развитие, обновяване на образователна, социална, културна и спортната инфраструктура, развитие на системите на градския транспорт. Конкретни бенефициенти са 39 общини на големи и средно големи градове от 1-во до 3-то йерархично ниво, съгласно Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. 39-те общини са определени за междинни звена по отношение на задачи, свързани с подбора на проектите, съгласно чл. 123 от Общия Регламент 1303/2013 и в съответствие с чл. 7 от Регламента за ЕФРР 1301/2013.

Бенефициенти по ос 1, са общините: София – град, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Велико Търново, Благоевград, Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Търговище, Разград, Шумен, Силистра, Добрич, Сливен, Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Перник, Кюстендил, Свищов, Горна Оряховица, Казанлък, Димитровград, Асеновград, Карлово, Дупница, Петрич, Лом, Гоце Делчев, Панагюрище, Велинград.

Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферни райони“ (общ бюджет – 105,7 млн. евро). По приоритетната ос се финансират проекти за енергийна ефективност в жилищни и в публични сгради, в т.ч. общински обекти на социалната, образователната и културната инфраструктура. Конкретни бенефициенти са 28 общини на малки градове, опорни центрове в периферни райони на полицентричната система.

Бенефициенти по ос 2, са общините: Сандански, Свиленград, Самоков, Ботевград, Троян, Севлиево, Карнобат, Нова Загора, Попово, Пещера, Поморие, Разлог, Девин, Нови пазар, Мездра, Провадия, Червен бряг, Козлодуй, Берковица, Тутракан, Елхово, Белоградчик, Златоград, Никопол, Генерал Тошево, Крумовград, Ивайловград, Малко Търново.

Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ (общ бюджет – 114,8 млн. евро). Финансират се държавни и общински училища от национално и регионално значение, както и висши училища. Финансирането за професионалните, спортните училища и училищата по изкуство и култура се предоставя съгласно Методологията за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура на територията на Република България, одобрена от МОН. Подкрепата за висшите училища се предоставя в съответствие с методология, основаваща се на рейтинговата система за висшите училища. Конкретни бенефициенти са университети, общини, както и съответни министерства за училищата в тяхно управление.

Бенефициенти по ос 3: Министерство на образованието и науката, Министерство на земеделието и храните, Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта за държавните училища; Общини за общински професионални училища; Университети.

Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ (общ бюджет – 83,5 млн. евро).Подкрепата е насочена към подобряване на системата на спешната медицинска помощ. Предвижда се изпълнение на голям проект, по смисъла на Общия Регламент 1303/2013, с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването. В рамките на големия проект ще се закупят съвременни санитарни превозни средства (линейки), ще се обновят и оборудват сгради на филиалите на Центровете за спешна медицинска помощ.

Бенефициент по ос 4 е Министерство на здравеопазването.

Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ (общ бюджет – 50,8 млн. евро). Подкрепата е насочена към деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни. Ще се финансира изграждане, реконструкция, оборудване и обзавеждане на дневни центрове за деца и възрастни, Центрове за настаняване от семеен тип, както и защитени жилища. Проектите ще се изпълняват в координация с МТСП, а конкретни бенефициенти са общини и Министерство на здравеопазването (за домовете за медико-социални грижи).

Бенефициенти по ос 5, са Общини; Министерство на здравеопазването за Домовете за медикосоциални грижи.

Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ (общ бюджет – 100,7 млн. евро). Подкрепата е насочена към разработване на цялостни интегрирани туристически продукти, при които реставрационните дейности по обекти на културното наследство от национално и световно значение ще бъдат съпътствани от инфраструктурни и маркетингови дейности, както и от генериращи приходи дребномащабни инвестиции в рамките на културната атракция или пряко свързани с нея. Предвижда се възможност за използване на финансови инструменти за подкрепа на проекти по приоритетната ос.

Бенефициенти по ос 6, са Министерството на културата – за обектите държавна собственост; Общини – за обектите общинска собственост; Институции на вероизповеданията и техни местни поделения, които са юридически лица.

Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ (общ бюджет – 194,5 млн. евро). Ще се финансират ключови пътни отсечки от републиканската пътна инфраструктура (1-ви, 2-ри и 3-ти клас), свързващи TEN-T мрежата. Проектите са избрани в съответствие с Методика и критерии за приоритизиране на пътни отсечки, разработени от Агенция „Пътна инфраструктура“, която е и конкретен бенефициент по приоритетната ос.

Бенефициент по ос 7 е Агенция „Пътна инфраструктура“.

Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ (общ бюджет – 52,3 млн. евро). Подкрепата е насочена към повишаване на ефективността на Управляващия орган на ОПРР и на бенефициентите на програмата, както и към повишаване на обществената информираност относно ОПРР 2014-2020.

Бенефициенти по ос 8, са Управляващ орган на ОПРР 20142020; Бенефициенти на ОПРР 2014-2020.

Структура за управление

 

Основните структури, отговорни за изпълнение на програмата са:

Управляващия орган – Главна дирекция „Градско и регионално развитие” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, отговаря за ефективното, ефикасно и правилно изпълнение на оперативната програма съгласно изискванията на европейското законодателство и осъществява цялостно наблюдение, финансово управление и контрол на средствата по програмата.

• На регионално ниво Управляващият орган изпълнява своите функции чрез 6 териториални звена в районите от ниво 2. Те  не са междинни звена по смисъла на чл. 2(18) на Регламент на Съвета (ЕО) № 1303/2013, тъй като те не са самостоятелни юридически лица, а са част от Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 - ГД „ГРР” при МРРБ.

• С протоколно решение на Министерски съвет от 30 юли 2014 г., ГД „ГРР“ е определена за национален орган, отговорен за управлението и контрола на дейностите съгласно чл. 5, параграф 6 от Регламент (ЕС) No 661/2014 г., подкрепени от фонд „Солидарност“, съгласно чл. 59 и 60 от Регламент 966/2012 г. Така взетото решение се регламентира формално с чл. 1 на ПМС 434 от 18.12.2014 г. за определяне на органите и реда за управление и контрол на средствата от Фонд „Солидарност“ на Европейския Съюз (ФСЕС), с което Ръководителят на УО на ОПРР е определен за национален координатор на помощта, а УО на ОПРР за координиращ орган, отговорен за управлението и контрола на дейностите, финансирани със средства от фонда.

Междинни звена

Съгласно Решение на Министерския съвет № 421 от 9 юни 2015 година се дава мандат на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 да сключи споразумения за делегиране на функции по оценка и избор на проекти с общините на градовете за подкрепа по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, в качеството им на Междинни звена по чл. 123 (6) от Общ Регламент 1303/2013.

Съгласно решение на Министерския съвет № 792/17.12.2013 г., последно изменено с Решение № 422 от 09.06.2015 г., точка 9: „Функциите на междинни звена по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по отношение по избор и оценка на проектни предложения, се изпълняват от 39-те общини на градовете за подкрепа по приоритетна ос 1 на програмата, както следва: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Велико Търново, Благоевград, Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Търговище, Разград, Шумен, Силистра, Добрич, Сливен, Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Перник, Кюстендил, Свищов, Горна Оряховица, Казанлък, Димитровград, Асеновград, Карлово, Дупница, Петрич, Лом, Гоце Делчев, Панагюрище, Велинград“.

Сертифициращ орган е органът който приема и проверява обобщените искания за плащания от Управляващия орган изпраща искане до Европейската комисия за осребряване на направените плащания. Функциите на Сертифициращ орган (един за всички оперативни програми в България) се изпълняват от Дирекция “Национален фонд” към Министерство на финансите.

Звено за вътрешен одит - в Министерство на регионалното развитие и благоустройството изпълнява функции, свързани с вътрешния одит на всички структури, програми, дейности и процеси, осъществявани от министерството, включително и на разпоредителите със средства на ЕС. Звеното е на пряко подчинение на министъра на регионалното развитие и отговаря пред него. Функциите на това звено, се подчиняват на Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Звеното за вътрешен одит извършва вътрешни одити за целите на ОПРР 2014-2020 и представя докладите за дейността си на Ръководителя на УО на ОПРР.

Одитен орган  - създаден за постигане на засилен контрол върху законността, редовността и допустимостта на разходите със средства на ЕС.  Функциите  се изпълняват от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС” (ИА ОСЕС) към министъра на финансите.

Орган за оценка на съответствието - Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ към министъра на финансите е определена за Орган за оценка на съответствието (един орган за всички оперативни програми) на системите за управление и контрол (РМС №792/17.12.2013 г.). Изпълнителна агенция, отговаря за оценката на системите за финансово управление и контрол на оперативните програми и дава становище относно тяхното съответствие с предвиденото в Регламент 1303/2013. При извършване на оценката на съответствието (включително разработването на методология, провеждането на одити за оценка на съответствието и изработването на доклади) по оперативните програми, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС” се подпомага от външни експерти/одитори.

Орган, отговарящ за получаване на плащанията от Комисията

С Решение на Министерски съвет №792/17.12.2013 г. дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите е определена за орган, отговарящ за получаване на плащанията от Комисията.

Комитетът за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г. е постоянно действащ орган и се създава на основание на чл. 10 от ПМС № 79 от 10 април 2014 г. за създаване на Комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014 - 2020 г. (загл. изм. – ДВ., бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.), и в изпълнение на разпоредбите на чл. 47 от Регламент на Съвета (ЕС) № 1303/2013.  Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 е върховния орган, който наблюдава изпълнението на ОПРР 2014-2020. Той се председателства от Ръководителя на УО на ОПРР и се свиква най-малко два пъти годишно. В състава му влизат министерства, агенции, държавни ведомства, сдружения на общини, регионалните съвети за развитие и социално-икономически партньори имащи отношение към интервенциите и дейностите, финансирани от програмата. 

Одобрен вариант на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. от Европейската комисия на 15.06.2015 г. 

Европейската комисия одобри промени в Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020  на 05.12.2018 г.

Европейската комисия одобри нова версия 9.0 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Таг