Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване и приложенията към тях по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. 

Процедурата е за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в съответствие с чл.25, ал.1, т.2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Конкретен бенефициент е Министерство на здравеопазването, като проектите могат да бъдат изпълнявани и в партньорство между Министерство на здравеопазването с общини и/или с общински лечебни заведения (за интервенции в общински лечебни заведения).

Предвиденият бюджет по процедурата е в размер на 129 271 258,60 лева. Крайният срок за подаване на проектни предложения е края на месец юли 2021 г. 

Настоящата процедурата се предлага във връзка с въвеждане на специфични мерки за мобилизация на инвестициите в системата на здравеопазването в отговор на разпространението на COVID-19, по линия на инструмента REACT-EU, чрез изменение на ОПРР 2014-2020 и включване на нова Приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“. Приоритетът е програмиран в отговор на разпространението на COVID-19, което постави здравната система на Република България в условия на сериозно изпитание. Допълнителен ресурс от Европейския фонд за регионално развитие е осигурен по Тематична цел „Преодоляване на последиците от извънредното положение, предизвикано от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“.

Средствата са допълнени към бюджета на ОПРР 2014-2020 и имат за цел да укрепят капацитета на здравната система и да създадат подкрепяща среда за устойчив национален отговор на COVID-19 и създаване на готовност за реакция при следващи епидемични ситуации, чрез осигуряване на достъп до качествено лечение и развитие на телемедицината за осигуряване на живота и здравето на гражданите.

Дейностите по процедурата са насочени към укрепване капацитета на болничната мрежа, чрез реконструкция, проектиране и ремонтни дейности за обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти с COVID-19 към болници, осигуряване на медицинско и болнично оборудване за структурите, създадени за лечение и грижи за пациенти с COVID-19, повишаване капацитета на центровете за трансфузионна хематология за диагностика на COVID-19 и внедряване на телемедицина с оглед редуциране на контактите на инфектираните с коронавирус пациенти при получаване на медицински грижи. 

Очакваните резултати са подкрепа на населението за безусловен достъп, навременно и безотказно лечение на пациенти със заразни заболявания, повишено качество на предоставяните здравни грижи, по-прецизна профилактика, за смекчаването на последици от следващи епидемични кризи, ограничаване на експозицията и риска от разпространение на вътреболнични инфекции, създаване на готовност и осигуряване на необходимото оборудване със съвременна апаратура и подобрена среда за пациентите при посрещане на нови епидемични вълни.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 26.04.2021 г. (включително), по официален път или на следната електронна поща: oprd@mrrb.government.bg, както и в модула за електронно кандидатстване на информационната система ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, в меню „Процедури за БФП“, подменю „За обществено обсъждане“.

Проектът на Насоки за кандидатстване, заедно с приложенията към него, са публикувани на интернет сайта на програмата www.bgregio.eu, в меню „Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020“, „Актуални процедури“, процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ 
 

Таг