Проект на Единни указания за кандидатстване с концепции за ИТИ

Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите “ 2021-2027 публикува за обществено обсъждане проект на Единни указания за кандидатстване с концепции за ИТИ и пакет приложими документи към тях по процедура BG16FFPR003-2.001 „Единни указания за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции“ на Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“.

Процедурата е публикувана за обществено обсъждане и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕФСУ, раздел „Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)“, „Процедури за обществено обсъждане“.

Коментари и приложения по проекта на Указанията и пакета документи могат да бъдат изпращани до УО на ПРР на електронен адрес: oprd@mrrb.government.bg в срок до 06.06.2023 г., включително.

Проект на Единни указания за кандидатстване с концепции за ИТИ и пакет документи

Таг