PDR

На 28 май 2024 г. се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен регион (ЮЦР). На заседанието бяха взети следните решения:

Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. публикува трето изменение на Индикативната годишна работна програма за 2024 г.(ИГРП), съгласувано от Комитета за наблюдение на Програмата на заседание, проведено на 14 май 2024 г.

Инициираното Второ изменение на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2024 г. на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. е свързано с процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, вкл.

Проектът е за изграждане на Център за съвременно изкуство и Библиотека в Бургас

Българският проект „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно- образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Публикувани са списъци с преминаващи/непреминаващи КИТИ за Северозападния регион (СЗР) на основание Процедурните правила на регионалните съвети за развитие(РСР) за изпълнение на функциите им по чл. 19, ал.

Близо 200 участника от Северен централен и Северозападен регион за планиране се включиха в събитието

„Неслучайно стартираме информационната кампания за кандидатстване с Интегрирани териториални инвестиции от северните региони в страната.