Трето изменение на Индикативна годишна работна програма по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 за 2024 г.

Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. публикува трето изменение на Индикативната годишна работна програма за 2024 г.(ИГРП), съгласувано от Комитета за наблюдение на Програмата на заседание, проведено на 14 май 2024 г. в гр. София.

ИГРП за 2024 г. е публикувана на електронната страница на програмата - www.bgregio.eu, в меню Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027“, подменю ИЗПЪЛНЕНИЕ „Индикативни годишни работни програми“; както и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

 

 

Файлови документи
Прикачен файл Size
IGRP-2024 - treto izmenenie 666.96 KB

Таг