Отворена покана за набиране на инвестиционни проекти по Програмен приоритет 1“ По-зелен граничен регион“ на програмата Интеррег България – Северна Македония 2021- 2027

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган) съвместно с Министерството на местното самоуправление на Република Северна Македония (Партниращ орган) на програмата Интеррег (VI-A) ИПП България – Северна Македония 2021- 2027

обявяват на 07.06.2023 г. Отворена покана за набиране на инвестиционни проекти по Програмен приоритет 1“ По-зелен граничен регион“ (No 2021TC16IPCB006 – 2023-3).

Поканата е насочена към специфична цел „Подобряване на защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване“ и има за цел да се идентифицират проектни предложения, които биха допринесли за развитието на „зелена“ инфраструктура в градските и крайградските райони, чиито широки последици оказват положително въздействие върху здравето и благосъстоянието на хората, подкрепят зелената икономика, създават възможности за работа и подобряват биологичното разнообразие.

Общата сума на настоящата покана за набиране на инвестиционни проекти е € 4 561 091.

Допустимата област на програмата е:

  • За Република България (административно ниво NUTS III) – области Кюстендил и Благоевград;
  • За Република Северна Македония (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – Североизточен, Източен и Югоизточен райони за планиране.

Допустими кандидати по настоящата покана са:

  • законно учредени обществени организации (юридически лица);
  • НПО/организации с нестопанска цел с регистрация в сферата на екологията, опазването на околната среда и биоразнообразието, образованието и други дейности, с регистрация не по-късно от две години преди настоящата покана;
  • университети или други академични/образователни/обучителни институции.

Всички кандидати трябва да са регистрирани в допустимата област на програмата.

Пълният пакет за кандидатстване е публикуван на следните електронни страници:

Крайният срок за подаване на проектни предложения в Съвместната електронна система за наблюдение (Jems) е  15 септември 2023 г., 23:59 ч. местно време в България (EET).

Информационна кампания за потенциалните кандидати ще бъде проведена на територията на България и Северна Македония. Датите и местата на информационните събития ще бъдат обявени на сайта на Програмата (www.ipa-cbc-007.eu).

За допълнителна информация можете да се свържете със Съвместния секретариат на Програмата на: jtsipakyustendil@gmail.com :

  • Главен офис в Кюстендил: тел. +359 (0)78 58 01 01;
  • Клон в Струмица: тел. +389 34 330 331.