30 юни 2023 е новият краен срок за подаване на заявления по процедура BG16BARA001-1.001 „Финансиране на мерки за приспособяване във връзка с последиците от Брексит“

Новият краен срок за подаване на заявленията за финансиране на мерки за приспособяване във връзка с последиците от Брексит е 30 юни 2023 г.

Със Заповед № РБ-4  на Ръководителя на органа, отговарящ за управлението на финансирането от 09 юни 2023 г. са утвърдени изменения в насоките за кандидатстване по процедурата.

Промените касаят, както крайния срок за кандидатстване, така и намаляване на финансовия ресурс от 15 372 864 евро на 9 372 864 евро, следствие на Решение за изпълнение на Комисията C(2023) 2459 от април 2023 г. Направени са и някои уточнения по отношение на териториалния обхват, юридическия статус на кандидатите в унисон с  изискванията на националното законодателство и Регламент (ЕС) 2021/1755[1].

Към 15 Юни 2023, по процедурата са подадени четири заявления за финансиране с кандидати Националния осигурителен институт, Агенция Митници,  Министерство на външните работи и Министерство на икономиката и индустрията. Едно от тях бе оттеглено, едно е одобрено за финансиране и две са в процес на оценка.

Допустимите бенефициенти, уточнени в Поканата за кандидатстване по процедурата имат още 2 седмици да подадат своите заявления за финансиране.

 

[1] Регламент (ЕС) 2021/1755 на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 2021 година за създаване на резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит