Публикуван е проект на ИГРП за 2024 г. на ПРР 2021-2027 г.

Съгласно чл. 26, ал. 3 от Постановление на Министерския съвет № 23/13.02.2023 г., Управляващият орган (УО) по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР) публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. за 2024 г.

 - Предложения и коментари можете да изпращате в срок до 17.30 ч. на 18.10.2023 г., включително, на следната електронна поща: oprd@mrrb.government.bg.

 - Проектът на ИГРП за 2024 г. може да бъде намерен на интернет-сайта на програмата, в меню „Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027”, подменю ИЗПЪЛНЕНИЕ „Индикативни годишни работни програми“ и на Единния информационен портал – www.eufunds.bg.

В проекта на ИГРП за 2024 г. са предвидени 2 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП):

- процедура „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“ по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР с общ размер на БФП – 650 000 000 лв. и индикативна дата на обявяване - второ тримесечие на 2024 г.;

- процедура „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини“ по Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ на ПРР с общ размер на БФП – 1 300 000 000 лв. и индикативна дата на обявяване - първо/второ тримесечие на 2024 г.;

 

 

Файлови документи
Attachment Size
proekt_IGRP_2024 621.36 KB

Таг