ИНВЕСТИЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ ОБУЧЕНИЕ И УСЛУГИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

   Експерти от ОИЦ – Враца се включиха  в информационно събитие, относно Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-А Румъния-България, което се  проведе на 02.04.2024 г. в залата на ТПП, град Враца.  Г-н  Светослав Кьосев, вицепрезидент на Двустранната Търговска Камара България Румъния,  представи  Ръководството за подготовка на проекти по Приоритет 3 – Образован регион, специфична цел 4.2 – Подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в образованието, обучението и учене през целия живот чрез разработване на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на устойчивостта за дистанционно и онлайн образование и обучение. Ръководството на кандидата има за цел да предостави изчерпателни насоки относно стъпките и правилата, необходими за кандидатстване по покана за представяне на проектни предложения, посветена на операциите по СЦ 4.2. Обществената консултация https://interregviarobg.eu/bg/na-vnimanieto-na-vsichki-nashi-kandidati-1 за Ръководството за кандидатстване с проекти е до 8 април 2024 г; Индикативно се очаква да бъде обявен прием в края на месец април 2024г.

Допустими кандидати са национални, регионални и местни публични органи, институции, администрации, агенции, включително органи от публичното право, търговски камари и агенции за регионално развитие, неправителствени организации/ сдружения или фондации/, служби/ клонове на публични национални /регионални органи и други публични органи

Бюджетът на поканата е 15 милиона евро за цялата допустима зона -8 области от България и 7 окръга от Румъния. Програмата Interreg VI-A Румъния-България, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие, има за цел да подобри румънско-българската гранична зона през периода 2021-2027.