ПУБЛИЧНА ПОКАНА, Предмет: "Доставка на оборудване"

Проект “Активно изкуство за атрактивен туризъм” – АРТУР, код на проекта ROBG-368
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020
Възложител
Сдружение „Институт за териториални иновации и сътрудничество - ИТИС“
Документация