СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-2.005 „АКВАКУЛТУРИ, ОСИГУРЯВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ УСЛУГИ“

Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите”, като ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.005 „АКВАКУЛТУРИ, ОСИГУРЯВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ УСЛУГИ“.

Чрез процедура BG14MFOP001-2.005 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“ под формата на годишна компенсация ще се компенсират собственици на стопанства, попадащи в защитени зони по „Натура 2000“, както такива извън тях за допълнителните разходи и/или пропуснатите ползи на при отглеждането на аквакултури, осигуряващи екологични услуги.

Очакваните резултати от изпълнението на мярката са свързани с прилагане на методи за развитие на аквакултури, съвместими с конкретните потребности на околната среда и подлежащи на специфични изисквания за управление в резултат от определянето на защитени зони по „Натура 2000“ в съответствие с директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО и опазването на околната среда, биоразнообразието и управлението на ландшафта и традиционните характеристики на зоните за аквакултура. 

По процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.005 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“ режимът на държавните/минимални помощи не е приложим. Чл. 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014 предвижда дерогация от членове 107, 108 и 109 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Същите не се прилагат към плащания, извършени от държави членки съгласно и в съответствие с Регламента, които попадат в обхвата на чл. 42 от ДФЕС.

Членове 107, 108 и 109 от ДФЕС се прилагат, когато публичното финансиране надхвърля предвиденото в разпоредбите на Регламент № 508 относно посочените в параграф 2 плащания.

По настоящата процедура, съгласно чл. 37 от Регламент (ЕС) № 1388/2014 на Комисията от 16 декември 2014 г. за обявяване на някои категории помощи - за предприятия, които произвеждат, преработват и предлагат на пазара продукти от риболов и аквакултури - за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (Регламент (ЕС) № 1388/2014)  помощта за аквакултури, осигуряващи услуги за околната среда, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че помощта изпълнява условията по членове 46 и 54 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на чл. 95, параграф 5 от посочения регламент.

 

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е 6 204 870,67 лв., от които 4 653 653 лв. са от ЕФМДР и 1 551 217,67 лв. национално съфинансиране, разпределен по сектори, както следва:

  • Сектор „Аквакултури подлежащи на специфични изисквания за управление на защитени зони по  Натура 2000“ – чл. 54, пар. 1, б „а“ от Регламент (ЕС) № 508/2014 - 3 722 922,40 лв. (2 792 191,80 лв. от ЕФМДР и 930 730,60 лв. от националния бюджет);
  • Сектор „Аквакултури, опазващи околната среда и биологичното разнообразие“ - чл. 54, пар. 1, б „в“ от Регламент (ЕС) № 508/2014 - 2 481 948,27 лв. (1 861 461,20 лв. от ЕФМДР и 620 487,07 лв. от националния бюджет).

 

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект - неприложимо.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е, както следва:

  • Сектор „Аквакултури подлежащи на специфични изисквания за управление на защитени зони по  Натура 2000“ – чл. 54, пар. 1, б „а“ от Регламент (ЕС) № 508/2014 - сумата на максималната годишна безвъзмездна финансова помощ не трябва да надхвърля 15% от стойността на произведената и продадена риба;
  • Сектор „Аквакултури, опазващи околната среда и биологичното разнообразие“ - чл. 54, пар. 1, б „в“ от Регламент (ЕС) № 508/2014 - сумата на максималната годишна безвъзмездна финансова помощ не трябва да надхвърля 10% от стойността на произведената и продадена риба.

 

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е под формата на годишни компенсации и е в размер 100 на сто от общите допустими разходи, от които  75 на сто  са осигурени  от  ЕФМДР и 25 на сто от държавния  бюджет  на  Република  България. Максималният интензитет на помощта за дейности за предприятия, непопадащи в определението за малки и средни предприятия е в размер 80 на сто от общите допустими разходи.

 

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, развиващи дейност в сектор „Аквакултура“.

Допустимите дейности са посочени в т.14.1 от Условията за кандидатстване и включват:

  • пропуснати приходи в резултат на щети в обектите за аквакултури, нанесени от птици, вследствие на изпълнение на задълженията за запазване на техните местообитания, съгласно плановете за управление на защитени зони по „Натура 2000“;
  • пропуснати приходи в резултат на щети в обектите за аквакултури, нанесени от птици, вследствие на изпълнение на доброволно поети задължения за запазване на техните местообитания, надхвърлящи обичайното прилагане на правото на Съюза и националното право, извън определените защитени зони по „Натура 2000“; 

 

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17.00 ч. на 05.08.2019 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17,00 часа на 26.08.2019 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите ТУК

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Въпросите и отговорите може да намерите ТУК

Изменени Общи условия може да намерите ТУК. 

Заповед на РУО за изменение на Общи условия може да намерите ТУК.