ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.036 „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ Пазарджик

мярка:3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.036  „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“, 3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“от Стратегия за ВОМР на МИРГ Пазарджик .

Предвиденият бюджет по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.036  „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“, 3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“, е  120 000 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 102 000 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 18 000 лв. национално съфинансиране.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 11.11.2019 г. , на електронна поща pmdr@mzh.government.bg. 

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към тях.

Пълният пакет документи можете да намерите ТУК

Файлови документи
Attachment Size
Обществено LAST.zip 14.72 MB