СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-5.011 „Мерки за предлагане на пазара”

мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара”

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020  (ПМДР 2014-2020) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 5 „Насърчаване на предлагането на пазара и преработването”, като обявява процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.011 „Мерки за предлагане на пазара”.

С прилагането на мярката чрез процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-5.011 се цели провеждането на регионални, национални или транснационални рекламни кампании за продуктите на устойчивия риболов и аквакултури, както и на други информационни кампании за повишаване на обществената осведоменост в сектора на рибарството и аквакултурата.

По настоящата мярка, режимът на държавните/минимални помощи не е приложим.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 1 000 000 лв.

  • Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 5 000 лв..
  • Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 1 000 000 лв.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България.

Безвъзмездната финансова помощ по тази мярка се предоставя в рамките на определения бюджет за нея в ПМДР 2014 - 2020 г. и е в размер до 100 на сто от общите допустими разходи за дейности, от които:

  • 75% съфинансиране от ЕФМДР и
  • 25%   съфинансиране от националния бюджет.

Допустим кандидат по мярката е Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) чрез дирекция „Връзки с обществеността и протокол“.

Допустими за финансиране са следните дейности:

-провеждане на регионални, национални или транснационални информационни и рекламни кампании за повишаване на осведомеността на обществото за продуктите на устойчивия риболов и аквакултури.

ВАЖНО: По проектните предложения, допустими за финансиране, могат да бъдат дейности по веригата за доставка, свързани с производството, преработването и предлагането на пазара.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17,00 часа на 10.12.2020 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17,00 часа на 31.12.2020 г.

 

Пълният пакет документи, Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

 

Заповед на Ръководителя на Управляващия орган за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Файлови документи