Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.039 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ от Стратегията за ВОМР на МИРГ Поморие

мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“

Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Поморие“ и дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.039 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“.

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.039 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“от Стратегията на МИРГ „Поморие“ има за цел да повиши конкурентоспособността и устойчивостта на територията на МИРГ „Поморие” чрез насърчаване на инвестициите в дейности, които ще допринесат за:

 • Повишаване привлекателността на рибарския район, като място за живеене, чрез инвестиции за подобряване средата на живот, културни дейности, насърчаване на културното наследство, в т.ч. морското културно наследство, социални услуги и др.;
 • Диверсификация на дейностите в рибарския район и тяхното използване, като потенциал за създаване на заетост и възможности за укрепване на чувството за местна идентичност.

С реализацията на дейностите по проектите ще се подпомагнат инвестициите в създаването, подобряването или разширяването на малки обекти от средата на живот,  туристическото, културното, природното и морското наследство, разнообразяване на социалните услуги и диверсификация на дейностите в рибарския район.

Режимите на държавна помощ за всяка от допустимите дейности по мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район” от Стратегията на МИРГ „Поморие“, които ще се подпомагат по настоящата процедура за подбор на проекти, са два: определяне на финансовото подпомагане като „непомощ“ и определяне на финансовото подпомагане като „помощ“.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 900 000.00 лв.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 50 000.00 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект – 319 166.00 лв.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ„Поморие“.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер до 100 на сто от размера на одобрените и реално  извършени инвестиционни разходи, от които 85 на сто са осигурени от ЕФМДР и 15 на сто от държавния бюджет на Република България.

 • За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват: Общините на територията на МИРГ „Поморие“ - Община Поморие;
 • Юридически лица (ЮЛНЦ), ригистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 • Читалища, регистрирани и вписани по Закона за народ¬ните читалища;
 • Рибарски сдружения на територията на МИРГ „Поморие.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурите за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Кандидатът/получателят на финансова помощ следва да има седалище и адрес на управление на територията на действие на МИРГ „Поморие“ и да осъществява дейностите по проекта на територията на МИРГ „Поморие“.

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за финансирането на следните дейности:

 1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи обекти от средата за живот;
 2. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на обекти, свързани с морското културното наследство, на туристически и природни обекти;
 3. Диверсификация на дейностите в рибарския район и тяхното използване, като потенциал за създаване на заетост и възможности за укрепване на чувството за местна идентичност;
 4. Запазване на историческото и морското културно ноу-хау в МИРГ „Поморие”- специфични практики и технологии за риболов и отглеждане на аквакултури, представляващи част от местните традиции, които характеризират и определят идентичността на територията на МИРГ „Поморие“ в исторически и културно-морски аспект.
 5. Провеждане на събития, свързани с риболова и морските традиции в района;
 6. Изграждане и ремонт на исторически дървени лодки;
 7. Реализиране на действия, вкл. строителни за по-добро интегриране на плажа и риболовния живот с местната селска общност;
 8. Оборудване за мониторинг на жизнения цикъл на предствителите на морската флора и фауна, което се предава по интернет и може да се използва от ученици и други заинтересовани лица.

Проектните предложения подлежат на оценка въз основа на одобрени от Комитета за наблюдение на ПМДР критерии за подбор, които са включени в т. 21 от УК.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на 28.04.2020 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

 Краен срок за подаване на проектни предложения  - 17:00 часа на 19.05.2020 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Въпроси и отговори може да видите ТУК.

Файлови документи
Attachment Size
mqrka 4.zip 28.71 MB
Zapoved MIRG Pomorie.pdf 147.97 KB
q&a.pdf 656.86 KB