Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България”

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19:00 часа на 29.05.2020 г.

Публикувано е изменение на Насоки за кандидатстване по процедура

BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България”

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение на процедура BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България” по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

 

Целта на процедурата е да се създадат условия за модерни образователни услуги чрез подобряване на образователната инфраструктура в професионалните училища от национално и регионално значение. Допустимите за финансиране обекти по процедурата са определени в приоритизиран списък, изготвен въз основа на Методологията за приоритизиране на образователната инфраструктура в Р. България, одобрена от Министерство на образованието и науката (МОН).

Изменението на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” се осъществява с цел да бъдат поканени да подадат проектни предложения обекти от резервния списък по двата компонента.

  1. По Компонент 1:
  • Община Берковица – Лесотехническа професионална гимназия
  • Община Две могили - Професионална гимназия по селско стопанство „К. А. Тимирязев“
  • Община Елхово - Професионална Гимназия по Механизация на селското стопанство „Ернесто Че Гевара“
  • Община Нови пазар - Професионална гимназия по селско стопанство
  1. В рамките на Компонент 2:
  • Община Лозница - Професионална гимназия по ветеринарна медицина и земеделие „Александър Стамболийски“
  • Министерство на образованието и науката (МОН): 1) Професионална гимназия по облекло "Ана Май", гр. Пловдив и 2.) Професионална гимназия по електроника и енергетика, гр. Банско

Промяната включва също така и допълване на условията за съвместимост с приложимия режим на държавна помощ.

До момента по процедурата са финансирани 40 договора за БФП на стойност 158,7 млн. лв.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19:00 часа на 29.05.2020 г.

Изменените Насоки за кандидатстване, заедно с приложенията към него, са публикувани на интернет сайта на програмата www.bgregio.eu, в меню „Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020“, „Актуални процедури“, процедура BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България” и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове  – www.eufunds.bg.

 

 

Таг