Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.

Актуализацията на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 година е приета с Решение № 306 на Министерския съвет от 07 май 2020 г. (обн. ДВ. Бр.42 от 12 май).

Това е основният документ за регионално и пространствено развитие, който определя дългосрочните перспективи, цели и приоритети на държавната политика за намаляване на дисбаланса в развитието на националната територия и съответствието ѝ с другите секторни и хоризонтални политики. Актуализирането е обвързано и с новата Оперативна програма за развитие на регионите за периода 2021-2027 г., като определя териториалната основа за провеждане на държавната политика за регионално развитие, в т.ч. и със средства от европейските фондове.

В актуализираната концепция са отчетени действащите стратегически документи на международно равнище в областта на регионалното и пространственото развитие, Морския пространствен план на Република България и националните стратегически документи за развитие на секторните и хоризонталните политики.

Документът е публикуван и на официалната електронна страница на МРРБ, в раздел „Регионално развитие“, подраздел „Стратегическо планиране“, част „Документи“.

Таг