ПРОЕКТ НА ОПРР 2021-2027, ОДОБРЕН ОТ ТРГ И ОФИЦИАЛНО ИЗПРАТЕН НА ЕК НА 01.04.2020 Г.