Задание за определяне обхвата и съдържанието на доклада за Екологична оценка на програма „Околна среда 2021-2027 г."

В изпълнение на чл. 19а от Наредбата за ЕО (Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми), Управляващият орган на оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020  г. публикува за консултации с компетентните органи, специализираните ведомства и заинтересованата общественост Задание за определяне на съдържанието и обхвата на Екологичната оценка на програма „Околна среда“ 2021-2027.

Срокът за подаване на становища по документа е 27 юли 2020 г. на електронен адрес programming@moew.government.bg.