Обществено обсъждане на проекти на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Споделена визия за екологичната мрежа натура 2000 в България - 2"

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. обявява за обществено обсъждане проект на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България – 2“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие “ на ОПОС 2014-2020 г.

Целта на процедурата е изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България чрез планиране и провеждане на регионални информационни кампании.

По настоящата процедура се предоставя финансиране за изпълнение на мярка 15 „Организация и провеждане на иновативни екологични събития“ и мярка 33 „Планиране и провеждане на поддържащи информационни кампании насочени към заинтересованите страни“ от Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000 (НПРД) за периода 2014 – 2020 г .

Допустими кандидати са структури/звена в структурата на МОСВ и МЗХГ (ИАГ и нейните структури), отговорни за формиране, прилагане и изпълнение на политиката в областта на Натура 2000 за подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания, юридически лица с нестопанска цел (сдружения/фондации), включително чрез техни клонове; общини и научни институти.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за всички одобрени проектни предложения е до 714 000 лв. (седемстотин и четиринадесет хиляди лева). Максималният размер на БФП за проектно предложение е 71 400 лв. (седемдесет и една хиляди и четиристотин лева).

Проектът на насоки за кандидатстване по процедура „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България – 2“, включващ „условия за кандидатстване“, „условия за изпълнение и приложения към тях, се публикува на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и възражения по проектите на документи могат да се изпращат в срок до 24.08.2020 г. (понеделник) на следната електронна поща: programming@moew.government.bg.

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в страната поради разпространение на заразата от COVID-19, няма да бъде провеждано присъствено публично обсъждане на проекта на насоки за кандидатстване по процедура „Споделена визия за екологичната мрежа натура 2000 в България - 2”.

Документи за обществено обсъждане