СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.068 „Разнообразяване на дейностите и услугите в сектор „Рибарство” от стратегията за ВОМР на МИРГ „Несебър - Месемврия“

мярка 1.2. „Разнообразяване на дейностите и услугите в сектор „Рибарство”

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) и МИРГ „Несебър-Месемврия“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-4.068 МИРГ „Несебър-Месемврия“ мярка 1.2. „Разнообразяване на дейностите и услугите в сектор „Рибарство” от стратегията за ВОМР на МИРГ „Несебър - Месемврия“.

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват:

- Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;

- Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ;

Процедура има за цел подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията, включително подобряване на безопасността и условията на труд на територията на МИРГ „Несебър-Месемврия“. Прилагането на мярката ще допринесе за постигане на Приоритет 1 от СВОМР - засилване на ролята на рибарските общности и подобряване на конкурентоспособността на рибарския сектор, чрез задържане на максимална добавена стойност в територията, както и на специфична цел 2 Диверсификация, разработване и предлагане на нови продукти и услуги от рибарския сектор.

Прилагането на мярката е насочена към изпълнение на следните дейности:

 • Инвестиции за закупуване на машини/оборудване за разширяване, модернизация и оборудване на предприятия, насочено главно към подобряване на съоръженията, оборудването, складовете за суровини и крайните  продукти за улов и производство на продукти от риба и аквакултури с добавена стойност;
 • Инвестиции за изграждане на места за разтоварване и  първа продажба на риба, модернизиране или изграждане на лодкостоянки;
 • Инвестиции за производство и маркетинг на нови продукти;
 • Инвестиции за подобряване на риболовния парк на рибарите;
 • Инвестиции в техническа инфраструктура и рибарски селища (съгласно Глава четвърта: Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, Раздел I Общи изисквания към елементите на техническата инфраструктура, чл. 64 от Закона за устройство на територията (ЗУТ));
 • Инвестиции в специализирана риболовна техника;
 • Инвестиции за прилагане на нови технологии (иновации) в производството на рибни продукти и аквакултури, както и други продукти, свързани с внедряване на иновации в  риболова и свързаните с него производства;
 • Инвестиции за подобряване на процеса на производство/предоставяне на продукти/услуги чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на технологии, процеси, машини, съоръжения, оборудване, които са нови за кандидата, имат качествено по-добри параметри спрямо използваните от кандидата;
 • Инвестиции за развитие на нови информационни технологии, свързани с производството на продукти с добавена стойност от риболов и аквакултури;
 • Сертифициране на качеството, включително изготвяне на етикети и сертифициране на продукти от риболов и аквакултура, отгледани или уловени с помощта на природосъобразни производствени методи;
 • Инвестиции във внедряването на системи за контрол на качеството;
 • Инвестиции за подобряване на съществуващи предприятия, насочени към опазване на околната среда, надхвърлящи изискванията, заложени в съответното законодателство (използването на фотоволтаични системи, използването на биомаса като ВЕИ и  други свързани дейности);
 • Инвестиции за съхранение и преработка на отпадъци и мерки за намаляване на отпадъците в дейности, свързани с добива и преработка на рибни продукти и продукти от аквакултура;
 • Съпътстващи обучения за персонала, когато се въвежда в експлоатация ново оборудване или технологии, разходите са до 1% от общите допустими разходи по проекта.
 • Обучения за квалификация и преквалификация и изграждане на капацитета на рибарската общност и местното население, разходите са до 1% от общите допустими разходи по проекта.
 • Дейности за информация и публичност до 2 на сто от общите допустими разходи за проекти, при които размерът на финансовата подкрепа не превишава левовата равностойност на 100 000 евро, и до 1 на сто от общите допустими разходи - за всички останали проекти.

 

В случай на финансово подпомагане само за нестопански дейности от бенефициенти, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, чл. 107 и 108 от ДФЕС не се прилагат. Финансовото подпомагане по горецитираните дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

 

Определяне на финансовото подпомагане като „помощ“. Финансовата помощ за тези дейности, когато бенефициентът действа като „предприятие“ и извършва икономически дейности, представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Проектите следва да се изпълняват на територията на МИРГ „Несебър-Месемврия“.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 400 000 лева.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 10 000 лева.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е за един проект е 150 000 лева.

Безвъзмездната финансова помощ по  процедурата за проекти на частни бенефициери е до 50% от общите допустими и одобрени разходи и до 100% за проекти  на публични бенефициенти при условието на чл. 93, ал. 3 от Регламент (ЕС) № 508/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство, от които:

 • 85% съфинансиране от ЕФМДР и
 • 15% съфинансиране от националния бюджет.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на  15.12.2020 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона.

Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

 Краен срок за подаване на проектни предложения  - 17:00 часа на 05 януари 2021 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.