Информация за сключени договори по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ - актуална към 25.08.2021 г.