OPRG ОПРР

Одобрен е третият (актуализиран) проект на новата "Програма за развитие на регионите" за периода 2021-2027 г., който е изпратен за консултации с ЕК на 26.01.2021 г.

На 20.01.2021 г. чрез видеоконферентна връзка се проведе четвъртото заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на новата „Програма за развитие на регионите“ 2021-2027 г. 

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност” по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 актуализира Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020, Инструкцията за бенефициенти по ОПРР 2014-2020 относно отчитане на договорите за предостав

Предложения и коментари могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 24.03.2020 г. (включително)

Публично обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност”

С настоящото изменение се предвижда Тракийски университет – Стара Загора да бъде поканен да подадат проектно предложение с краен срок: 29 май 2020 г., 19:00 ч.

Изменение на процедура BG16RFOP001-3.003 ”Подкрепа за висшите училища в Република България”