OPRG ОПРР

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност” по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 актуализира Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020, Инструкцията за бенефициенти по ОПРР 2014-2020 относно отчитане на договорите за предостав

Предложения и коментари могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 24.03.2020 г. (включително)

Публично обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност”

С настоящото изменение се предвижда Тракийски университет – Стара Загора да бъде поканен да подадат проектно предложение с краен срок: 29 май 2020 г., 19:00 ч.

Изменение на процедура BG16RFOP001-3.003 ”Подкрепа за висшите училища в Република България”

 

Предложения и коментари могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 19.03.2020 г. (включително)

Публично обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище”

Предложения и коментари могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 06.03.2020 г. (включително)

Публично обсъждане на проект за изменение на процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България ”

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 24.02.2020 г. (включително)

Публично обсъждане на проект за изменение на процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”