5-то заседание на КН на ПРР 2021-2027 г. се проведе хибридно в София

Преди него се проведе първото общо заседание на подкомитетите за справедлив преход към КН на ПРР 2021-2027 г.

Общите усилия в подкрепа на развитието и устойчивостта на българските региони бяха акцент в проведените заседания на Комитета за наблюдениe на ПРР 2021-2027 г.

Близо 200 млн. лв. по Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г. ще бъдат инвестирани в енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в областите, засегнати от енергийния преход – Стара Загора, Перник и Кюстендил. Решението беше подкрепено на заседанието на КН на ПРР 2021-2027 г., председателствано от зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на програмата Юра Витанова. Членовете на КН одобриха методологията и критериите за подбор за подпомагане на устойчивото енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради. Инициативата е от решаващо значение за намаляване на потреблението на енергия и справяне с енергийната бедност в трите въглищни региона. Очаква се поканата за набиране на проектни предложения да бъде обявена до края на месец юни т.г.
Други над 110 млн. лв. от програмата ще бъдат отпуснати за подпомагане на работниците в секторите, засегнати от икономическия преход чрез програми за обучение и преквалификация, насочени към повишаване на адаптивността на работната сила и перспективите за заетост. Планира се поканата за представяне на предложения да бъде обявена през третото тримесечие на 2024 г.
Г-жа София Алвеш – директор на дирекция „Изграждане на административен капацитет и изпълнение на програми II“ в Европейската комисия, изтъкна неотложната необходимост от изпълнение на териториалните планове за справедлив преход - средствата се насочват към икономическа диверсификация, устойчиви енергийни решения, преквалификация и създаване на работни места. Тя подчерта значението на партньорството като крайъгълен камък на политиката на сближаване, като насърчи националните и местните заинтересовани страни да работят заедно за постигане на напредък в прехода. Заинтересованите страни бяха насърчени да се възползват максимално от всички налични ресурси за постигане на справедлив преход, включително от наличната техническа и консултантска подкрепа.
Зам.-министър Юра Витанова запозна членовете на комитета с изпълнението на ПРР 2021-2027 г. Вече са одобрени методологията и критериите за подбор на интегрирани териториални инвестиции в 40 градски общини по приоритета за Интегрирано градско развитие, чийто бюджет е 1,3 млрд. лв., като се акцентира върху начина, по който тези инициативи са предназначени да насърчават социално-икономическия растеж и да подобряват условията на живот. Поканата за представяне на предложения за приоритизираните интегрирани териториални инвестиции трябва да бъде обявена през юли 2024 г.
България може да инвестира общо 1,2 млрд. евро от Фонда за справедлив преход по Програмата „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. по териториалните планове за справедлив преход на областите Стара Загора, Перник и Кюстендил. С предвидените средства трите региона трябва да се справят с въздействието на прехода към неутрална по отношение на климата икономика във въглищните региони. По същата програма 50 градски общини могат да получат достъп до 1,5 млрд. евро от Европейския фонд за регионално развитие за интегрирано градско и регионално развитие.
Преди 5-то заседание на КН на ПРР 2021-2027 г. се проведе първото общо заседание на трите подкомитета по Фонда за справедлив преход (ФСП) към КН на ПРР 2021-2027 г. Трите подкомитета ще подпомагат ефективното и успешно изпълнение на мерките по ФСП, като осигуряват връзката между интересите и нуждите на заинтересованите страни и възможностите за подкрепа, предоставяни на национално ниво за трите въглищни региона - областите Кюстендил, Стара Загора и Перник. Членове на подкомитетите са местни заинтересовани страни, които са най-добре запознати с ключовите приоритети и проблеми на съответните региони в процеса на успешно изпълнение на инвестициите и мерките по ФСП, както е посочено в Териториалните планове за справедлив преход (ТПСП), одобрени от Европейската комисия в края на 2023 г. Целта на подкомитетите е намаляване на последиците от прехода към климатична неутралност за хората и работниците във въглищните региони- областите Кюстендил, Перник и Стара Загора.

 

Таг