РАБОТНА СРЕЩА В "ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ – ВРАЦА" СЪС ЗВЕНОТО ЗА МЕДИАЦИЯ ПО ИТИ

На 17.08.2023 г. Екипът на ОИЦ – Враца проведе работна среща за развитието на транспортното предприятие „Тролейбусен транспорт - Враца“,  чрез бъдещи възможности за европейски инвестиции. Такава възможност за развитие е процедура чрез подбор на концепции по подхода ИТИ (Интегрирани териториални инвестиции). В новата програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. с индикативен ресурс за СЗР от 52 107 774 лв. по приоритет 1 и 286 000 000 лв. по приоритет 2. Процедурата е финансово подкрепена от шест програми, като водеща програма е „Развитие на регионите“ (ПРР), останалите програми са „Развитие на човешките ресурси“, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, „Образование“, „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и „Околна среда“. Всяка една от участващите програми е посочила в указанията допустимите кандидати, дейности и разходи. Бенефициенти могат да бъдат заинтересовани страни от градските и селски общини: държавни органи, областни администрации и общински власти; представителите на гражданското общество (неправителствени организации, организации на работодатели и на синдикати, фондации); предприятия, научната общност и др.

Управленският екип на транспортното предприятие заедно с експерти от звеното за медиация в Областен Информационен център – Враца, разработиха примерна концепция за потенциално развитие, с нови транспортни схеми които да се изпълняват, да бъдат закупени екологични транспортни средства, които да се развият на областно ниво и да изведе предприятието извън границите на община Враца. Чрез подхода ИТИ партньорствата са препоръчителни, като в примерната концепция могат да бъдат включени всички общини и такива от съседни области, в примерната концепция предприятието може да се включи като партньор.

Допустими дейности са инвестиции водещи до ресурсна независимост и енергийно ефективни мерки свързани дейности за потреблението на електричество, в примерната концепция от електробусите и тяхната поддръжката. В колективния подход за партньорство могат да се включат чрез Програма „Образование“ 2021-2027г. и училищата, като партньор в сферата за развитие на дуалното образование, от предприятието имат идея когато се осъществяват транспортни курсове из областта хората да се запознават чрез информационни табла и монитори с актуални екологични мерки и така да бъдат включени и дейности по Програма „Околна среда“, защото подходът ИТИ има за цел да достигне синергия между шест Програми и крайният резултат да бъде един общ продукт, които да е видим и удовлетворяващ местната общност.

  Друг важен момент в подхода ИТИ е неговото изпълнение по инициативата за  европейски Баухаус, която изразява амбицията на ЕС да създаде красиви, устойчиви и приобщаващи места, продукти, инвестиции в устойчива териториална мобилност, включително изграждане на териториални зелени коридори за активна мобилност и устойчива транспортна инфраструктура.

 На срещата беше обсъдена възможност на предприятията за кандидатстване и по процедура  „АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 обявена за обществено обсъждане до 01.09.2023г. Процедурата цели предоставяне на помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. Предвидените дейности също се очаква да допринесат за подобряване на здравословната и безопасна работна среда в предприятията и е ключов елемент за постигането на устойчиви условия на труд за всички работници, спомагайки за намаляване на рисковете за здравето на работното място и за подобряване на стандартите за здравословни и безопасни условия на труд. Допустими кандидати са Микро, малки, средни и големи предприятия. С дейности, допустими за финансиране при прилагане на „зелени“ модели на работа и организация на труда, психологическа подкрепа за „прегряване“ или ефектите от Ковид 19 върху менталното здраве, осигуряване на лични и колективни предпазни средства за работа, мерки за подобряване на социалния климат – места за отдих, рехабилитация, спорт, места за хранене и др. Безвъзмездното финансиране  – 100% за микро, малки, средни и 80% за големи предприятия, минимална сума на безвъзмездната помощ – 50 000 лв., а  максимална сума на безвъзмездната помощ – 391 166 лв.