ОИЦ-Враца

    Екипът на ОИЦ – Враца стартира първи информационен цикъл за 2024 година с посещения по общините в област Враца на тема: „Актуални и предстоящи процедури за финансиране на проекти със средства от ЕСИФ за 2024г.“. Първата среща се състоя на 12.06.2024 г. в община Мизия, в местността „Горно Ливаде“, където се провежда празник пазещ традициите за стартиране на жътва.

На 16.05.2024г. в заседателната зала на хотел Лева се проведе встъпителна пресконференция по проект „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център - Враца през периода 2024 - 2029 г.“, Договор за БФП № BG16RFTA001-1.006-0008-С01 от 08.04.2024 г., финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Областен информационен център – Враца ще продължи да изпълнява своята дейност и през следващите шест години, като с изпълнението на новия проект ще се развиват и три нови дейности.

   На 18.04.2024 г. във Враца бе даден старт от Заместник-министрите на образованието и науката Наталия Митева и Емилия Лазарова на проекти за над 250 млн. лв. от новата стратегия „ Образование “ 2021-2027г. В рамките на форума се представиха проекти с европейско финансиране „ Силен старт “ BG05SFPR001-1.003-0001 и „ Успех за теб “ BG05SFPR001-1.001-0001, с които ще бъдат подкрепяни деца и възпитаници, както и родители.

На 27 март 2024 г. в заседателната зала на Читалище "Цани Иванов" с. Борован,  община Борован се проведе последното обществено обсъждане по концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0108 „Зелени решения за устойчиво развитие на СЗР “. Областен информационен център-Враца е  част от Регионалните съвети за развитие /РСР/ на Северозападен регион /СЗР/.

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК), към Министерството на иновациите и растежа, проведе първото събитие във Враца на 26 март 2024 г. от информационна кампания по процедура BG16RFPR001-1.001 Разработване на иновации в предприятията“  по ПКИП с бюджет: 127 000 000 лева. Ще бъдат финансирани проекти, разработващи продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

На 20 март 2024 г. в заседателната зала на Община Бяла Слатина се проведе обществено обсъждане организирано от Областен информационен център-Враца, като част от Регионалните съвети за развитие /РСР/ на Северозападен регион /СЗР/.

На 19 март 2024 г. в заседателна зала на 3 ет. в Община Мизия бе проведено обществено обсъждане организирано от Областен информационен център-Враца, като част от Регионалните съвети за развитие /РСР/ на Северозападен регион /СЗР/.  Събитието имаше за цел да запознае обществеността с предстоящите проектни концепции за изпълнение, а след представянето им да се получи обратна връзка чрез анкетно проучване, обсъждане и събеседване.

Областен информационен център - Враца, проведе публично обсъждане в община Враца на концепцията която ще се изпълнява на територията на област Враца и е част от „Национална концепция за създаване на основни пунктове за управление на реагирането при възникване на широкомащабно бедствие от сеизмичен характер“.  Събитието се проведе в сградата на  РДПБЗН - Враца на 15 март 2024 година, където се  включиха служители на ГДПБЗН-Враца и местни и регионални медии.

На 26 февруари 2024г. в Градска концертна зала на Община Враца бе проведено обществено обсъждане организирано от Община Враца и Областен информационен център-Враца, като част от Регионалните съвети за развитие /РСР/ на Северозападен регион /СЗР/.