Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване за обществено обсъждане по процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР”

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Указания за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия (финансов план) по процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за  бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР”. Процедурата цели подобряване и укрепване капацитета на бенефициентите по ОПРР, с цел успешно изпълнение на политиките, подкрепяни от Програма за развитие на регионите.

Коментари и приложения по проекта на Насоки за кандидатстване и пакета документи могат да бъдат изпращани до УО на ОПРР на електронен адрес: oprd@mrrb.government.bg в срок до 27.03.2023 г., включително.

Пакетът с документи и проекта с насоки за кандидатстване по процедура  BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за  бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР” е публикуван в меню "Oбществени обсъждания" и в сайта на ПРР/ ОПРР: www.bgregio.eu

 

Таг