Конкурс за избор на управител в Областен Информационен център - Пловдив

ОБЩИНА ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР (ОИЦ) - ПЛОВДИВ, ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

Минимални изисквания:

  • Образователно-квалификационна степен: висше образование, степен „магистър”;
  • Управленски опит: минимум 1 година;
  • Професионален опит: минимум 1 година опит в разработването, изпълнението, мониторинга и контрола и/или управлението и реализацията на поне един проект с европейско финансиране от предприсъединителните и/или СКФ или Европейските структурни и инвестиционни фондове; или опит в работа с мрежи за предоставяне на информационни услуги; опит в организирането и провеждането на информационни събития, семинари, конференции и др.;

Допълнителна квалификация:

  • Компютърна грамотност - MS Office, Internet, други софтуерни продукти;
  • Владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз (английски език, френски език и/или немски език) (доказва се с диплома или сертификат за владеене на определено ниво); ползването на друг от официалните езици на ЕС на работно ниво е предимство.

Основни задължения и отговорности - Планира, организира, ръководи и контролира дейността на останалите членове на екипа на ОИЦ в сътрудничество с ръководителя на проекта в съответствие с конкретните изисквания и указания, възложени от Централното координационно звено. Организира и отговаря за събирането, обобщаването и анализирането на информация за специфичните нужди от обучение и подкрепа за целевите групи на областно ниво и други в съответствие с длъжностната характеристика.

Провеждане на конкурса:

Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник. Конкурсът ще се проведе на три етапа - по документи, писмен тест и интервю. До участие в конкурса се допускат само лица, представили следните документи:

  • професионална автобиография на български, в Europass формат;
  • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;
  • копия от документи, удостоверяващи продължителност на професионалния опит (трудова/ служебна/ осигурителна книжка);
  • други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Брутна заплата: 1230,00 лв.

Място на подаване на документите: община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1, деловодство. За контакти: 032/276 985.

Срок за подаване на документи: 15.02.2019 г., включително.

Списък на допуснатите до следващия етап ще бъдат публикувани на информационното табло в сградата на Община Пловдив, както и на Единния портал: www.eufunds.bg.