Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване и приложенията към тях по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. 

Процедурата е на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в съответствие с чл.25, ал.1, т.2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Конкретен бенефициент е Министерство на здравеопазването, като проектите могат да бъдат изпълнявани и в партньорство между Министерство на здравеопазването с общини и/или с общински лечебни заведения (за интервенции в общински лечебни заведения). 

Предвиденият бюджет по процедурата е в размер на 129 271 258,60 лева. Крайният срок за подаване на проектни предложения е края на месец юли 2021 г. 

Крайният срок за подаване на предложения и коментари по проекта на Насоки е до 17,30 ч. на 26.04.2021 г., включително.

 

 

 

Таг