Окончателен доклад за екологична оценка, с отразени резултати от проведените консултации с обществеността, заинтересувани органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от програмата