Проведен е информационен ден по процедура „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“

Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР)  проведе на 03.02.2022 г. информационен ден в рамките на разяснителната кампания по процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“. Информационният ден се проведе онлайн през платформата Zoom. В срещата се включиха над 110 представители на заинтересовани страни като училища, неправителствени организации, висши училища. Бяха представени условията и изискванията, на които трябва да отговарят проектните предложения, кандидатите и съответните партньори по проектите, както и допустимите дейности, целева група, индикаторите за изпълнение и за резултат, допустимите разходи и режимите на държавни помощи, сроковете за кандидатстване. Фокусът на срещата бе насочен върху подготовката на проектни предложения по конкретната процедура, както и към попълване и окомплектоване на проектни предложения.

Основната цел на процедура „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ е социална интеграция на уязвими групи чрез създаване на условия за прехода им от средно към висше образование.

Бюджетът на процедурата е  7 млн. лв., осигурени по Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на ОПНОИР, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Допълнителна информация за процедура BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ ще намерите на интернет страницата на ОПНОИР, раздел „Процедури“, рубрика „Процедури, отворени за кандидатстване“ (http://opnoir.bg/?go=page&pageId=363), както и в Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/9096 .

Кандидатите могат да задават въпроси по конкретната процедура до 15.03.2022 г. вкл. на следния електронен адрес: infosf@mon.bg или чрез ИСУН2020.

Обръщаме внимание, че крайният срок за кандидатстване е 05.04.2022 г., 17:30 часа. В тази връзка, УО на ОПНОИР препоръчва на потенциалните кандидати да предвидят достатъчно технологично време за попълването и проверката на Формуляра за кандидатстване в ИСУН2020 като не разчитат на последния ден от срока за кандидатстване.