Управляващият орган на ОПНОИР обявява за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) обявява за кандидатстване процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ в рамките на Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционни приоритети 9i „Активно приобщаване, включително с оглед на насърчаване на равните възможности и активното участие, и по-добрата пригодност за заетост“ и 9ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности, като например ромите“.

Основната цел на процедурата е социална интеграция на уязвими групи чрез създаване на условия за прехода им от средно към висше образование.

Специфичните цели на процедурата са:

  • Осигуряване на достъп до висше образование в България за ученици от уязвими групи, които да бъдат подпомогнати да завършат средното си образование, и за лица и младежи от целевата група, които да бъдат мотивирани да продължат обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен от висшето образование;
  • Подкрепа за обучението на студенти от уязвими групи в първи курс за успешната им интеграция и адаптиране в академичния живот във висше училище;
  • Подкрепа на образователни медиатори и помощник на учителя за придобиване на висше образование, по специалност с педагогически профил.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България в партньорство между училища, висши училища и юридически лица с нестопанска цел.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

Дейност 1. Идентифициране и мотивиране на представителите на целевите групи за завършване на средно образование и продължаване на образованието във висше училище, включително работа с родителите на учениците от уязвимите групи.

Дейност 2. Подкрепа за продължаване на образованието на лицата от целевите групи във висши училища чрез две поддейности:

Поддейност 2.1. Допълнителни обучения на ученици от уязвими групи от втори гимназиален етап, с цел успешно полагане на държавни зрелостни изпити съгласно ЗПУО (задължителни и допълнителни зрелостни изпити) и кандидатстване във висше училище.

Поддейност 2.2. Подкрепа за опресняване на знанията и актуализация на компетентностите на лица и младежи от уязвими групи със завършено средно образование за целите на кандидатстването им във висше училище.

Дейност 3. Подкрепа за обучението на студенти от уязвими групи в първи курс.

Дейност 4. Подкрепа за професионално развитие на образователни медиатори/помощник на учителя със завършено средно образование.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по настоящата процедура е 7 млн. лв.

Минималният размер на предоставяната БФП е 100 000 лв. за едно проектно предложение, а максималният размер – 195 583 лв.

Пълният комплект насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg, http://opnoir.bg и www.eufunds.bg.

Кандидатите по процедурата могат да искат разяснения във връзка с Насоките в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Допълнителни въпроси по Насоките за кандидатстване се задават в писмена форма чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg), модул „Разяснения по процедурата“, както на електронната поща на УО на ОПНОИР: infosf@mon.bg като ясно се посочва наименованието на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всеки кандидат. Въпросите на кандидата и разясненията на УО се съобщават (публикуват) на интернет страницата на УО http://opnoir.bg, в секция „Процедури/Въпроси и отговори“ и в ИСУН2020: https://eumis2020.government.bg (към документите по процедурата) в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Крайният срок за кандидатстване/представяне на проектни предложения е 05.04.2022 г., 17:30 часа, чрез ИСУН 2020. Проектните предложения се подават от кандидатите само в електронен формат, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).