Irregularity under OPGG

Алтернативно, може да подадете Вашия сигнал за нередности по ОПДУ по някой от следните начини:

  1. на електронна поща: opgg-irregularities@government.bg
  2. при наличие или съмнение за връзка на някой от служителите в УО на ОПДУ, компетентни да разглеждат сигнали за нередности, със случая на нередност, до един от следните органи:
  • ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление”;
  • директора на дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) на Министерството на вътрешните работи.
  • Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.