Сигнал за нередност по ОПДУ

РУО утвърждава Наръчник за изпълнение на Оперативна програма „Добро управление“, част от който са:

Чрез формата за попълване по-долу, създадена за улеснение на изпращането на сигнали до Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“, всяко лице има право да подава сигнали за нередности и измами, възникнали във връзка с изпълнението на програмата и на отделни проекти по нея, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове. Постъпилият сигнал ще бъде регистриран и разгледан по надлежния ред и в законоустановените срокове от компетентните служители.

„Нередност“, съгласно чл. 2, т. 36 от Регламент (ЕС) 1303/2013, означава всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.

„Измама“, съгласно чл. 3, параграф 2, буква „а” от Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред, е всяко умишлено действие или бездействие, което се отнася до:

а) по отношение на разходите, несвързани с възлагането на обществени поръчки:

 • използването или представянето на фалшиви, неверни или непълни декларации или документи, в резултат на което се присвояват или неправомерно се задържат средства или активи от бюджета на Съюза или бюджетите, управлявани от Съюза или от негово име;
 • неоповестяването на информация в нарушение на конкретно задължение, което води до същия резултат; или
 • неправилното използване на такива средства или активи за цели, различни от тези, за които те са били първоначално предоставени;

б) по отношение на разходите, свързани с възлагането на обществени поръчки — най-малко когато е извършена, за да се получи незаконна облага за извършителя или друго лице, като по този начин се причиняват щети на финансовите интереси на Съюза:

 • използването или представянето на фалшиви, неверни или непълни декларации или документи, в резултат на което се присвояват или неправомерно се задържат средства или активи от бюджета на Съюза или бюджетите, управлявани от Съюза или от негово име;
 • неоповестяването на информация в нарушение на конкретно задължение, което води до същия резултат; или
 • неправилното използване на такива средства или активи за цели, различни от тези, за които те са били първоначално предоставени, което нарушава финансовите интереси на Съюза.“

„Сигнал за нередност“, по смисъла на параграф 1, точка 3 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове, е постъпила, включително от анонимен източник, информация за извършена нередност. За да представлява сигнал за нередност, тази информация като минимум трябва да дава ясна референция за конкретния проект, финансиращата програма, административното звено и описание на нередността. Сигналите за нередности могат да бъдат и устни.

В случай, че желаете да подадете сигнал за нередност по ОПДУ чрез настоящата електронна форма, моля, следвайте указанията:

 1. Попълнете на кирилица име и фамилия на подателя, електронна поща и/или друг начин за обратна връзка (телефон, факс) и организация, когато е приложимо; ако не желаете да разкривате Вашата самоличност, сигналът може да бъде подаден анонимно.
 2. В раздел „Описание“ изложете възможно най-подробно информацията и данните, с които разполагате, относно евентуалната нередност, включително номер на договора за безвъзмездна финансова помощ по ОПДУ, бенефициент, наименование/имена на замесените лица, обстоятелства и действия, с които считате, че е извършена нередност и всяка друга относима към случая информация.
 3. Натиснете бутона „Изпрати", след което ще получите на посочения от Вас електронен адрес съобщение с потвърждение, че изпратената от Вас информация е получена.
CAPTCHA
Антиспам проверка

Алтернативно, може да подадете Вашия сигнал за нередности по ОПДУ по някой от следните начини:

 1. на електронна поща: opgg-irregularities@government.bg
 2. по телефон до служител в дирекцията
 3. при наличие или съмнение за връзка на някой от служителите в УО на ОПДУ, компетентни да разглеждат сигнали за нередности, със случая на нередност, до един от следните органи:
 • ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление”;
 • директора на дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) на Министерството на вътрешните работи - afcosbg@mvr.bg;
 • Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия - https://ec.europa.eu/anti-fraud/contacts_bg.
 • Администрация на Министерския съвет, бул. "Княз Ал. Дондуков" №1, гр. София, 1594