Процедури за избор на изпълнител

Процедури за определяне на изпълнител с публична покана по реда на глава 4 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016 г. и процедури за избор на изпълнител с публична обява по реда на ПМС № 118/2014 г.

Списъкът включва публичните показни за програми, които не се управляват от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.

Service Prior Information Notice for Restricted procedure for providing service for “Organization of events under Interreg-IPA CBC Programmes 2014-2020, managed by Republic of Bulgaria”

Territorial Cooperation Management Directorate within the Ministry of Regional Development and Public Works of the Republic of Bulgaria (in its capacity of Managing Authority of the above mentioned programmes) has published Service Prior Information Notice about restricted procedure for providing service for “Organization of events under Interreg-IPA CBC Programmes 2014-2020, managed by Republic of Bulgaria”
Дата на валидност