Процедури за избор на изпълнител

Процедури за определяне на изпълнител с публична покана по реда на глава 4 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016 г. и процедури за избор на изпълнител с публична обява по реда на ПМС № 118/2014 г.

Списъкът включва публичните показни за програми, които не се управляват от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.

Публична покана с предмет: Доставка и монтаж и въвеждане в експлоатация на климатична техника

Процедурата е в предварително изпълнение на проект с вх. № BG16RFOP002-2.040-1397 Подобряване на производствения капацитет на „Арт -93” ООД, по процедура BG16RFOP002-2.040 - Подобряване на производствения капацитет в МСП.

Дата на валидност
Възложител
Арт-93 ООД

ПУБЛИЧНА ПОКАНА, Предмет: „ЗАСНЕМАНЕ НА 50-МИНУТЕН ФИЛМ“

Проект “Драконови лодки”, код на проекта: ROBG-399
Дата на валидност
Възложител
Сдружение „Агенция за регионално развитие и Бизнес център - Видин”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА, Предмет: „ЗАСНЕМАНЕ НА 50-МИНУТЕН ФИЛМ, ТЕХНИЧЕСКО ПОДДРЪЖКА И СПЕЦИАЛНИ ЕФЕКТИ“

Проект “Спомнете си войната, за да оцените свободата си”, код на проекта: ROBG-449
Дата на валидност
Възложител
Сдружение „Агенция за регионално развитие и Бизнес център – Видин“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА, Предмет: "Доставка на оборудване за oбучителен център"

Проект "SOS for endangered traditional vine varieties", acronym: "VineSOS", номер на проекта: 1829
Дата на валидност
Възложител
СДРУЖЕНИЕ ПРОСПЕРИТЕТ И РАЗВИТИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА, Предмет: "Доставка на оборудване за oбучителен център"

Проект "SOS for endangered traditional vine varieties", acronym: "VineSOS", номер на проекта:1829
Дата на валидност
Възложител
СДРУЖЕНИЕ ПРОСПЕРИТЕТ И РАЗВИТИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА, Предмет: "Доставка, инсталация и монтаж на обзавеждане за oбучителен център"

Проект "SOS for endangered traditional vine varieties", acronym: "VineSOS", номер на проекта: 1829
Дата на валидност
Възложител
СДРУЖЕНИЕ ПРОСПЕРИТЕТ И РАЗВИТИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА, Предмет: Поддръжка и развитие на бенефициентските портали, информационните системи за управление и интернет страниците на INTERREG-IPA програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ

Публична покана с предмет: „Поддръжка и развитие на бенефициентските портали, информационните системи за управление и интернет страниците на INTERREG-IPA програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ II (ИПП II)“
Дата на валидност
Възложител
Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ПУБЛИЧНА ПОКАНА, Предмет: "Доставка на оборудване"

Проект “Активно изкуство за атрактивен туризъм” – АРТУР, код на проекта ROBG-368
Дата на валидност
Възложител
Сдружение „Институт за териториални иновации и сътрудничество - ИТИС“