Процедури за избор на изпълнител

Процедури за определяне на изпълнител с публична покана по реда на глава 4 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016 г. и процедури за избор на изпълнител с публична обява по реда на ПМС № 118/2014 г.

Списъкът включва публичните показни за програми, които не се управляват от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.

“Строително-монтажни работи с доставка и пуск на Фотоволтаична инсталация с мощност 82,08 kW на покрива на съществуващи сгради”

Проект Фотометалик и Микони: „Инвестиции- развитие-растеж", съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.
Дата на валидност
Възложител
"Микони" ООД

„Изработване на уеб базирана платформа за туристически термални маршрути по проект с акроним INNOBUS“

проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на трансграничните фирми чрез прилагане на иновативни и специализирани действия“,
Дата на валидност
Възложител
Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев

„Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на бизнеса с фокус върху термалния туризъм чрез проучвания, анализи, бази данни и кръгли маси по проект с акроним INNOBUS“

проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на трансграничните фирми чрез прилагане на иновативни и специализирани действия“, финансиран от Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020
Дата на валидност
Възложител
Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев

„Изпълнение на СМР/СРР на обект: "Конферентна зала и клуб ресторант яз.Клокотница гр.Хасково”

проект KIFISIA IKE, AniMar, код на проекта: IN1GB-0039118, финансиран по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A "Гърция-България 2014-2020.", Договор за БФП № B5.3d.21/30.11.2020 г.
Дата на валидност
Възложител
„АниМар-КЛ” ЕООД

Услуги за логистична подкрепа при прояви

Предмет на обществената поръчка са „Услуги за логистична подкрепа при прояви“ с четири обособени позиции:
Обособена позиция 1 „Осигуряване на хотелско настаняване и изхранване на участници в прояви“;
Обособена позиция 2 „Осигуряване на зали и техническа подкрепа за провеждане на прояви“;
Обособена позиция 3 „Осигуряване на консекутивен превод за провеждане на прояви“;
Обособена позиция 4 „Осигуряване на транспорт за участници в прояви“
Дата на валидност
Възложител
СНЦ „Европейски институт по културен туризъм ЕВРИКА“ (ЕИКТ ЕВРИКА)