Процедури за избор на изпълнител

Процедури за определяне на изпълнител с публична покана по реда на глава 4 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016 г. и процедури за избор на изпълнител с публична обява по реда на ПМС № 118/2014 г.

Списъкът включва публичните показни за програми, които не се управляват от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.

Публична покана, предмет: "Услуги по управление на проект "RESTORIVER"

– обособена позиция № 1 – „Финансово и техническо управление на проекта“
– обособена позиция № 2 – „Независими услуги по осигуряване на качеството на проекта“
Дата на валидност
Възложител
Сдружение „Българско дружество за защита на птиците” (БДЗП)

„Доставка, инсталация и пуск на технологично оборудване по обособени позиции”

Обособена позиция №1: Трифазен дизелов агрегат - 1 брой
Обособена позиция №2: UPS система - 1 брой
Номер на проекта: IN1GB – 0038994
Наименование на проекта: Фотометалик и Микони: „Инвестиции- развитие-растеж", съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.
Дата на валидност
Възложител
"Микони" ООД