Процедури за избор на изпълнител

Процедури за определяне на изпълнител с публична покана по реда на глава 4 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016 г. и процедури за избор на изпълнител с публична обява по реда на ПМС № 118/2014 г.

Списъкът включва публичните показни за програми, които не се управляват от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.

Публична покана за избор на изпълнител

Предмет: „Доставка на оборудване в изпълнение на дейност 2.1. по проект от 5-та покана за набиране на проектни предложения на Програмата за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 г.” за изграждане на спортен комплекс - мултифункционално игрище за мини футбол и тенис на корт, фитнес площадка, площадка за мини голф и разполагане на съблекални - контейнери на партньора по проекта фирма "ПЕРПЕРА ТУР" ЕООД“
Дата на валидност
Възложител
"ПЕРПЕРА ТУР" ЕООД

Предоставяне на услуги по обучения и консултации за подпомагане на МСП и потенциални предприемачи

проект „ПРЕосмисляне на МИКРОкредитирането като инструмент за подпомагане на МСП и стимулиране на МЕСТНИ икономики“
Дата на валидност
Възложител
Сдружение „Алианс за регионално сътрудничество и развитие“

„Прилагане на механизъм за насочване на маршрута"

Проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“
Дата на валидност
Възложител
Сдружение „Бъдеще днес”

Публична покана, предмет: "Разработване на мерки за безопасност на движението за избягване на животозастрашаваща ситуация на пътя"

Проект ROBG-383 „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“
Дата на валидност
Възложител
Сдружение „Бъдеще днес”

„Разработване на онлайн платформа за дигитализиране и насърчаване работата на съветите онлайн“

ПРОЕКТ: BUSINESS COUNCIL 6275 BC- Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021
Дата на валидност
Възложител
Сдружение "Развитие на иновативни стартиращи компании"