Процедури за избор на изпълнител

Процедури за определяне на изпълнител с публична покана по реда на глава 4 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016 г. и процедури за избор на изпълнител с публична обява по реда на ПМС № 118/2014 г.

Списъкът включва публичните показни за програми, които не се управляват от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.

Публична покана с предмет: "Осигуряване на почистване, пране, доставка на храна, изработване и доставка на рекламни материали и осигуряване на транспорт за нуждите на Национална асоциация на доброволците в Република България"

Обособена позиция 1 „Предоставяне на услуги по почистване, пране и доставка на храна за провеждане на обучения в Учебен център – село Белица, община Тутракан“

Обособена позиция 2 „Изработване и доставка на рекламни материали“

Обособена позиция 3: „Осигуряване на транспорт“

Дата на валидност
Възложител
Национална асоциация на доброволците в Република България

Публично съобщение за набиране на ценови предложения

Предмет: Доставка, изграждане, монтаж и пуск в експлоатация на фотоволтаична централа с мощност 574 kW за собствени нужди на цех за производство на пелети
Дата на валидност
Възложител
Визьор ООД

Доставка на интерактивен робот за нуждите и целите на специализиран Черноморски център

Процедурата за избор на изпълнител с наименование „Доставка на интерактивен робот за нуждите и целите на специализиран Черноморски център“
се провежда във връзка с изпълнението на проект „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн (PRO EXTOUR), eMS код BSB-1145, съфинансиран от Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство “Черноморски басейн“ 2014 – 2020.
Дата на валидност
Възложител
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ

Доставка, изграждане, монтаж и пуск в експлоатация на фотоволтаична централа с мощност 574 kW за собствени нужди на цех за производство на пелети

Проектът предвижда строително- монтажни работи в имот собственост на възложителя, находящ се в ПИ 004016 местност Чешме Башъ, землище на гр. Момчилград. Обектът е VI категория съгласно издадено разрешение за строеж и следва да бъде изпълнен съгласно инвестиционен проект с части „Електротехническа“ и конструктивно становище на основание чл. 147, ал. 2 от ЗУТ.
Дата на валидност
Възложител
Визьор ООД

„Бетонно строителство, покупка и монтаж на слънчеви панели; монтаж на панелно отопление на природен газ”

В рамките на настоящата поръчка се предвижда определеният изпълнител да извърши необходимите СМР и дейности за изграждане на бетонова настилка на Открита производствена площадка и свързващ път към Заваръчно - монтажен корпус № 2 на „Родина-Хасково“ АД.
Дата на валидност
Възложител
„Родина Хасково” АД

Организиране и провеждане на серия от срещи с представители на местните власти

Проект: Business council - 6275 BC- Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021
Дата на валидност
Възложител
Сдружение "Местна инициативна група-Неделино"