Процедури за избор на изпълнител

Процедури за определяне на изпълнител с публична покана по реда на глава 4 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016 г. и процедури за избор на изпълнител с публична обява по реда на ПМС № 118/2014 г.

Списъкът включва публичните показни за програми, които не се управляват от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер OSS 01/ дата 19.10.2020

„Разработване на План за действие за подобряване на политиките за услуги в подкрепа на МСП и стартиращи предприемачи в България въз основа на научени уроци, включително изработване на механизъм за наблюдение изпълнението на Плана за действие“
Дата на валидност
Възложител
Сдружение " Агенция за регионално и икономическо развитие"

Публична покана по ПМС 160/2016 г.

Публична покана по ПМС 160/2016 г. за провеждане на процедура за определяне на изпълнител чрез избор с публична покана с предмет „Дейности за подкрепа на работата в мрежа, които включват обмен на експертиза и добри практики, информационни дейности, обучителни програми и други, и организиране на информационен ден“ по реда на чл.50-53 от ЗУСЕСИФ
Дата на валидност
Възложител
СОПД „Местна агенция за икономическо развитие – Разлог”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с две обособени позиции

„Предоставяне на услуги по провеждане на обучения и семинари по проект „Подобряване на управлението на околната среда в младежки МСП“, с акроним „EnvironmentYou“ по Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020, договор за субсидия: B2.6d.11/01.07.2019 по обособени позиции:
ОП1 Обучения на 120 човека
ОП2 Организиране на 3 еднодневни семинара
Дата на валидност
Възложител
Регионален център за професионално обучение към ТПП-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет на публичната покана „Организиране и провеждане на 3 он-лайн базирани събития: 1 он-лайн Финална междурегионална конференция по проекта и 2 дистанционни партньорски срещи“, в изпълнение на проект „Съвместна дигитализация на природното и културно наследство“, PGI00008, CD-ETA, финансиран по Програма Интеррег Европа 2014-2020.
Дата на валидност
Възложител
Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт“

Процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел

Процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за включване в подготовката на програма Черноморски басейн 2021 – 2027 г.
Дата на валидност
Възложител
Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел

Втора процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за включване в подготовката на програмата за трансгранично сътрудничество Гърция - България 2021 – 2027 г.
Дата на валидност
Възложител
Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството