Процедури за избор на изпълнител

Процедури за определяне на изпълнител с публична покана по реда на глава 4 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016 г. и процедури за избор на изпълнител с публична обява по реда на ПМС № 118/2014 г.

Списъкът включва публичните показни за програми, които не се управляват от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.

Публична покана с предмет: "Интервенции от малък мащаб в Ягодинска пещера – подмяна на парапети"

Проект: „Модернизация, популяризиране и експлоатация на пещери” с акроним MyCaves, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ B2.6c.13 от 04.07.2019 г.
Дата на валидност
Възложител
Сдружение ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "РОДОПЕЯ"

„Организиране и провеждане на публични събития — обучения и инфоден” ПРЕКРАТЕНА

проект ROBG 427 „Партньорства за преодоляване на бедствията за безопасен регион“
Дата на валидност
Възложител
Български червен кръст

„Доставка на един брой ново моторно превозно средство, тип пътнически микробус по проект IN1GB-0042083 LAKOSTO”

проект „Създаване на оборудване за: По-добро качество на крайния продукт. Увеличаване на производствения капацитет. Създаване на компания за напитки за изключително сътрудничество с партньора производител”
Дата на валидност
Възложител
"ВИНОС" ЕООД

„Разработване и дигитализиране на обучителни модули за нуждите на земеделски производители и представители на туристическия сектор“

„Агро-бизнес академия“, проект „ Агро-туризъм бизнес академия – система за подкрепа на МСП“, номер на проекта: 6315
Дата на валидност
Възложител
Сдружение Просперитет и развитие за България