2021-2027

ПОКАНА за участие в избор на представители на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в състава на Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г.

ПОКАНА за участие в избор на представители на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза, или кооперативни съюзи, работещи в сферата на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, горите или развитие на селските райони в състава на Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г.