Управляващ орган

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ В СЪСТАВА НА КООРДИНАЦИОННИЯ КОМИТЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА СЕЛСКА МРЕЖА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. В НЕЗАПЪЛНЕНТАТА КВОТА ЗА ЧЛЕНСТВО ПО ЧЕТВЪРТА ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ НА ПРСР 2014-2020 Г. С ПРИЛОЖЕНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ, ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КООРДИНАЦИОННИЯ КОМИТЕТ И ЗАЯВКА ЗА ЧЛЕНСТВО В НСМ. 

 

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 години публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

 

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 години публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и с национални средства.

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020).

Съобщение, проект на заповед и доклад за изменение на Заповед № РД 09 – 223 от 8 март 2018 г., изменена със Заповед № РД 09 -396 от 22 април 2019 г. на заместник-министър на земеделието, храните и горите и ръководител на управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 г., с която са утвърдени Насоки за кандидатстване и пакет документи по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001 – 7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Съобщение, проект на заповед и доклад за изменение на Заповед № РД 09 – 223 от 8 март 2018 г., изменена със Заповед № РД 09 -396 от 22 април 2019 г.

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.3  „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.


Определен за кандидат по процедурата е - Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 58 674 000 лв. Приемът по процедурата ще продължи до 17:30 часа на 4 октомври 2019 г. Проектните предложения се подават по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), на интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Дирекция „Развитие на селските райони" - Управляващ орган на „Програма за развитие на селските райони"

Лозана Василева
заместник-министър на земеделието, храните и горите, ръководител на Управляващия орган

Цветормира Стайкова - и.д. директор
тел: (+359 2) 98511 354
E-mail: tsstaykova@mzh.government.bg