Управляващ орган

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода  2014-2020 г. представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 година. 
Целта на процедурата е подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на млади земеделски стопани в България.

Проектът на Стратегически план е насочен към създаване на условия за постигането на междусекторната цел на Европейския съюз, която се изразява в  модернизиране на селското стопанство и селските райони чрез стимулиране и споделяне на знания, иновации и цифровизация в селското стопанство и селските райони и чрез насърчаване на използването им в по-голяма степен от земеделските стопани чрез по-добър достъп до обмен на научни изследвания, иновации и знания и чрез обучение, както и за постигане на специфичните цели на Общата селскостопанска политика.

ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
Проектът на ИГРП се публикува за обществено обсъждане в срок до 29.11.2021 г.

 

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-16.001

ПО ПОДМЯРКА 16.1 „ПОДКРЕПА ЗА СФОРМИРАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОПЕРАТИВНИ ГРУПИ В РАМКИТЕ НА ЕПИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г. представя за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедурa чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014 - 2020 г.

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г. представя за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедурa чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014 - 2020 г.

  1. Насоки за кандидатстване и документите към тях по процедура чрез подбор по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.