Управляващ орган

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 години публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.011 „Проектни предложения от сдружения за напояване и други юридически лица за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“ по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г.

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 години публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.010 „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“ по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г.

Проект на заповед и доклад за изменение на Заповед № РД 09 – 206 от 6 март 2018 г., изменена със Заповед № РД 09 -398 от 22 април 2019 г. на заместник-министър на земеделието, храните и горите и ръководител на управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 г., с която са утвърдени Насоки за кандидатстване и пакет документи по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001 – 7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Уведомяваме Ви, че във връзка с прието Решение на проведеният на 8 ноември 2019 г. Комитет по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Проект на заповед и доклад за изменение на Заповед № РД 09 – 221 от 8 март 2018 г., изменена със Заповед № РД 09 -395 от 22 април 2019 г. на заместник-министър на земеделието, храните и горите и ръководител на управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 г., с която са утвърдени Насоки за кандидатстване и пакет документи по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001 – 7.004 – Детска градина „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Уведомяваме Ви, че във връзка с прието Решение на проведеният на 20 юни 2019 г. Комитет по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. представя за обсъждане проект на заповед за изменение на Заповед № РД 09-239 от 12.03.2018 г. на заместник-министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 година, с която е утвърдена процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 година.

С изменението се предлага да бъде увеличен бюджета по съответната процедура с допълнителни 12 908 280 лева. Проектът на документи се публикува на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 21 февруари 2020 г. (включително) на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg.