Управляващ орган

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 обявява процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Процедурата има за цел да спомогне за преструктурирането, повишаване на жизнеспособността и устойчивото развитие на малките земеделски стопанства чрез подпомагане на дейности, свързани с добавяне на стойност към селскостопански продукти.
Проектите по подмярката трябва да се изпълняват на територията на Република България. Проектите, включващи инвестиции в преработка на продукти от приложение № І от Договора за функционирането на Европейския съюз в продукти извън приложение № І от Договора или памук са допустими за подпомагане, ако се изпълняват на територията на селските райони на страната.
Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и с национални средства.
Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 3 295 760 лв.
Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща: rdd@mzh.government.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.
Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.
Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван и на интернет адреса на Министерството на земеделието, храните и горите: www.mzh.government.bg и в ИСУН 2020.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 23.12.2019 г.

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 публикува за повторно обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

 

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 години публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г.

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 години публикува за повторно обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ В СЪСТАВА НА КООРДИНАЦИОННИЯ КОМИТЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА СЕЛСКА МРЕЖА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. В НЕЗАПЪЛНЕНТАТА КВОТА ЗА ЧЛЕНСТВО ПО ЧЕТВЪРТА ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ НА ПРСР 2014-2020 Г. С ПРИЛОЖЕНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ, ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КООРДИНАЦИОННИЯ КОМИТЕТ И ЗАЯВКА ЗА ЧЛЕНСТВО В НСМ.