Проект на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 – 2027 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет

Проектът на Стратегически план е насочен към създаване на условия за постигането на междусекторната цел на Европейския съюз, която се изразява в  модернизиране на селското стопанство и селските райони чрез стимулиране и споделяне на знания, иновации и цифровизация в селското стопанство и селските райони и чрез насърчаване на използването им в по-голяма степен от земеделските стопани чрез по-добър достъп до обмен на научни изследвания, иновации и знания и чрез обучение, както и за постигане на специфичните цели на Общата селскостопанска политика.

Поради големината на файловете, приложенията към проекта на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., може да бъдат изтеглени от следния линк: https://1drv.ms/u/s!AtI02hQW_I0Fb_UF6ewg9VDWzKI?e=PfnQaK

Дата на откриване: 01.03.2022 г.

Дата на приключване: 31.03.2021 г.

 Отговорна структура:

 дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 rdd@mzh.government.bg