Насоки за кандидатстване по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г.

Насоки за кандидатстване по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г.

Файлови документи
Прикачен файл Size
nasoki_81_sled_oo_3.zip 3.93 MB