Oбществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедурa чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на г

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г. представя за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедурa чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014 - 2020 г.

Процедурата осигурява подкрепа за проекти, които допринасят за постигане на целите на подмярка 8.1, а именно увеличаване на лесистостта в равнинните райони, ограничаване  на ерозията и запазване на качеството на земите, подобряване на водния баланс и адаптиране към промените в климата.

Допустими за подпомагане са физически лица, еднолични търговци,местни поделения на вероизповеданията, общини, държавни предприятия по смисъла на чл. 163, ал. 1 от Закона за горите и юридически лица, собственици или стопанисващи земеделски или неземеделски земи.

Всички кандидати трябва да докажат собственост на земята, която ще залесяват или правото си да я стопанисват. Физическите лица, едноличните търговци и местните поделения на вероизповеданията трябва да са собственици на минимум 0.5 ха земеделски или неземеделски земи, в които ще извършват залесяванията. Общините, държавните предприятия по смисъла на чл. 163, ал. 1 от Закона за горите и юридическите лица трябва да са собственици на или стопанисващи минимум 1.0 ха земеделски или неземеделски земи, в които ще извършват залесяванията. Юридическите лица, с изключене на общините,  се подпомагат, при условие че са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за висшето образование или Закона за вероизповеданията.

Допустими за подпомагане са дейности по залесяване с дървесни и храстови видове и поддръжка на залесените площи.

Подпомагат се проектни предложения, които се осъществяват на територията на Република България.

Подпомагат се проектни предложения, за които са проведени процедури по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и/или Закона за защитените територии и приложимите подзаконови нормативни актове със съответния компетентен орган по околна среда.

Залесяването с извършва съгласно технологичен план за залесяване по чл. 3, ал. 1 от Наредба № 2 от 7.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране. Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и с национални средства.  

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Писмени възражения и предложения по горепосочените документи могат да се изпращат в срок 23.06.2020 г. (включително) на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

Файлови документи
Прикачен файл Size
8.1O_O.zip 3.05 MB