Проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.013 на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските ра

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода  2014-2020 г. представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 година. 
Целта на процедурата е подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на млади земеделски стопани в България.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 15 500 000 евро.
По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (Загл. изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) (ЗУСЕФСУ), както и § 70 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменени и допълнение на ЗУСЕСИФ (Обн. ДВ, бр. 51 от 2022 г.).
Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 25.10.2022 г. (включително) на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg.
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Documenti_6.1_Priem_2022.zip 4.09 MB